Akreditif Uzmanlığı Sertifika Programı

Uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır. Akreditifli ödeme yönteminin belgeleri esas alan bu özelliği nedeniyle, akreditif lehtarı (satıcı), akreditifi uygun bulup kullanmaya karar verdiğinde akreditiften beklediği ödeme güvencesini elde etmek ve doğal olarak kendi çıkarı için ilgili bankaya kusursuz ibrazda bulunmak zorundadır Bilinmesi gereken uluslar arası kurallar nelerdir?

a) Hangi kurallara göre sevk belgeleri düzenleyecektir?

b) Belgelerin birbiriyle uyumunu nasıl sağlayacaktır?

c) İstenen akreditif şartların nasıl ve hangi ICC kuralları doğrultusunda yerine getirecektir?

d) ICC’nin 600 sayılı Yayınının içerdiği  kurallara ve 681 sayılı Yayının içerdiği uluslararası standart bankacılık uygulaması prensiplerine nasıl uygun olarak ibraz edilecek;

Bu soruların cevapları ancak ICC kurallarını bilerek çözümlenir.

Akreditifin tarafı olan bankalar, Amir banka, teyit bankası ve görevini kullanmayı kabul eden görevli banka da lehtarın ibraz ettiği belgeleri inceleyerek ibrazı karşılama konusunda olumlu veya olumsuz bir kararı belli bir süre içersinde vermek ve bu kararı verirken yapılacak her yanlışlık ya ödemenin durdurulmasına veya eksik ödeme olarak yapılmasına  sebep olacaktır. Bunların önüne geçilebilmesi için mutlaka akreditif taraflarınca ICC kurallarının  çok iyi bilinmesi şarttır.

Bu eğitimimiz tüm güncellenmiş en son ICC kurallarıyla birlikte CDCS Sınavına (Certified Documentary Credit Specialist – Akreditif Uzmanlığı Sertifikası) hazırlananlar için  de     önemli bir yer alacaktır.

Eğitimimizde CDCS Sınavında ağırlıklı olarak yer verilen konulara da değinilerek ve katılımcılara yol gösterilecektir. Amacımız akreditifler, Standbylar, banka garantileri, diğer ödeme yöntemleri ve uluslararası kurallar hakkında detaylı bilgilerin paylaşımı sağlamak ve kariyer gelişiminizde veya işyerinizdeki başarılarınızın gelişimine odaklanmıştır. Eğitime katılacak olanlar; başta bankalar, dış ticaret sektöründe çalışan uygulamacılar, kurumsal şirketler, KOBİ` ler olmak üzere dış ticaret faaliyeti ile ilgili tüm taraflar ile CDCS sınavına hazırlananlar için faydalı olacaktır. CDCD sertifikası  ICC ve IFSA (International Financial Services Association) tarafından onaylı akreditif uzmanlık sertifikasıdır. Yılda bir kez IFSA tarafından dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenen sınava girilerek ve o sınav kazanılarak sertifikayı almaya hak kazanılır. Bankalarımızın yeni yapılanmaları sonucu aranan, trade merkezlerinde iyi pozisyonlarda iş bulmak için  öncelik sağlayan bir sertifikadır.

Uluslar Arası Sözleşmeler, Sözleşmelerde Bulunması Gereken Ana Maddeler

INCOTERMS 2010

Yenilenen Teslim Şekilleri 01.01.2011 De Uygulanacaktır.  Yeni Teslim Şekilleri Belirlenmiştir, Bazı Teslim Şekilleri De Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Ödeme Şekilleri (Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredili)

Dış Ticarette İş Akışı

Temel Dış Ticaret Belgeleri

Dış Ticarette Belgelerin Önemi

    Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)

    Ticari Faturalar

    Gümrük Faturası (Türkçe Fatura)

    Diğer Faturalar ( Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)    

    Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi

    Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri

    CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri

    Diğer Sevk Belgeleri _ UCP 681’e Göre İncelenmei

    Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı

    Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve FORM A, Taşıdığı Önem

    Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, Ordino Vb.)

· Kısaca Dış Ticaret Mevzuatının Tanıtılması

    İhracat Mevzuatı

    İthalat Mevzuatı

    Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı

    Kambiyo Mevzuatı

    Gümrük Mevzuatı

    Serbest Bölgeler

    Dahilde İşleme

· Dış Ticarette Teşvikler, Devlet Yardımları ve Eximbank İşlemleri

    İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza Eğitim )

    Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

    Eximbank Kredileri ve İhracat Sigortası

· İhracat – İthalat İş Akışları

· Kısaca Dış Ticarette Lojistik Süreçler

    Depolama ve Envanter Yönetimi

    Ambalaj Etiketleme

    Nakliye

Niçin Akreditif ? İşleyişi ve Taraflara Sağladığı Faydalar

· Akreditifin Genel Tanımı / Akreditifin Dünyada Tarihçesi

· Akreditifi Oluşturan Taraflar

    Amir / Lehdar / Amir Banka / Görevli Banka / Teyit Bankası / İhbar Bankası / İştira Bankası / Rambursman Banka / Devir Bankası

· Taraflara Göre Akreditif İlişkisi

    Alıcı ve Satıcı

    Alıcı ve Akreditif

    Satıcı ve Akreditif

    Alıcı ve Bankası

    Satıcı ve Bankası

    Alıcının Bankası ve Görevlendirdiği Banka

    Alıcının Bankası ve Teyit verdiği Banka

    Satıcı ve Kendine Akreditifi Bildiren Banka

    Satıcı ve Amir Banka Tarafından Kendine Görev Bildiren Banka

    Satıcı ve Kendine Teyit Veren Banka

    Alıcının Bankası ve Satıcının Bankası

    Akreditifi Açan Amir Banka ve Rambursman Banka İlişkisi

    Rambursman Banka ve Teyit İlişkisi

· Akreditif Çeşitlerinin Özelliklerine Göre Dağılımı

    Belgesiz Akreditif

    Ticari Akreditif

    Teminat Akreditifi

    Dönülebilir Akreditif

    Dönülemez Akreditif

    Teyitsiz Akreditif

    Teyitli Akreditif

    Kendini Yıllık Yenileyip Süreklilik Arz Eden Akreditif

    Rotatif Akreditif

    Devredilebilir Akreditif

    Karşılıklı Akreditif

· Akreditif Çeşitlerinin Ödeme Şekillerine Göre Dağılımı

    Görüldüğünde Ödemeli

    Vadeli Akreditif

    Kabul Akreditifi

    İştira Akreditifi

    Peşin Ödemeli Akreditif

    Depo Makbuz Karşılığı Ödemeli Akreditif

    Karışık Ödemeli Akreditif

· Akreditif Metni içinde Kullanılan Uluslar arası Kısaltmaların Yorumu

· Teminat Akreditifi

    Standby (L/C)’nin ISP.98.Broşürüne Göre Yorumu ve Örnek Akreditif

    Standby (L/C) ile Normal Bir Akreditif Arasındaki Fark

· Akreditifte Yer Alanların Yetki Ve Sorumlulukları

· Amir Bankada Akreditif Açtırma Teklif Formu (LETTER OF CREDIT APPLICATION FORM) Doldurulmasında Dikkat Edilecek Konular

· Akreditif Metninin (MT /700) Analizi Ve Gerçek Metinler Üzerinden ve MT 700 Şablonu Üzerinden Alanları ve Okuma Yöntemleri

· Akreditif İşlemleri, İbraz ve İnceleme Sürecinde Tarafların Sorumlulukları (UCP 600’e göre )

· Akreditif REZERV Konuları ve Risklerin Minimize Edilmesi

· Dış Ticarette Kullanılan Ticari, Finansal ve Sevk Belgelerinin Hazırlanması

· Ülke ve Amir Banka Risklerinin Bertaraf Edilmesi ve Teyitli Akreditifler

· Banka Tarafından Verilen Ret Bildirimleri ve Lehtarın İzleyeceği Yollar

· SWIFT sisteminde akreditif mesaj formatları (MT700, MT707, MT760, MT 705 vb)

· Teminat Mektubunun ve Garanti Mektuplarının Akreditif ile Karşılaştırılması (UCP 600 VE URGD 758 KARŞILAŞTIRILMASI)

· Standby ve Banka Garantileri/Kontrgarantiler. Standby ile Akreditifin Karşılaştırılması ve Aralarındaki Fark (ISP-98 İLE UCP-600 ARASINDAKİ FARK)

· ICC Kuralları (UCP, URC, ISP, URDG, INCOTERMS vb.)

· UCP 600 İçinde Yer Alan 39 Maddenin Açıklamaları

· Gerçek Akreditif Metinleri Üzerinden Vesaik Hazırlanması

· Uygulamalar

· Soru Ve Cevaplar

EĞİTMENLER

TAYFUN TEKAT

Türkiye İş Bankası Kambiyo Bölümü yöneticiliğini ve eğitmenliğini sürdürdükten sonra, Kavak Tekstil ve İp Sanayi `nde Genel Müdürlük yapan TEKAT, 2005 yılından itibaren eğitim ve danışmanlık alanında çalışmalarına ağırlık vermiştir. Dış ticaret, kambiyo, UCP 600 dersleri vermekte olan TEKAT, bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktadır.

GÖKHAN EROL

İşletme Mezunu olan EROL, lojistik sektöründe başladığı iş hayatına ( Selamoğlu Nakliyat, Transtechno, Gon ) Evyap Holding’de Mevzuat ve Teşvikler Müdürü ve Ticaret Müdürü, Ödül İlaç Aerosol A.Ş.’de Operasyon Müdürü olarak devam etmiş, 2002 yılından bu yana dış ticaret, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, uluslar arası pazarlama alanlarında sahip olduğu uzmanlığı eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile paylaşmaktadır.

Pek çok Avrupa Birliği Projesinde, Türkiye’nin yer yerinde binlerce nitelikli Dış Ticaret uzmanı yetiştirilmesine ve istihdamına destek veren EROL, ayrıca üniversitelerde gençlerin uluslar arası ticaret, lojistik, tedarik zinciri alanlarında bilinçlenmeleri ve meslek edinmeleri konusunda konferans ve seminerler vermektedir.

Danışmanlık faaliyetleri ile, daralan iç piyasa rağmen, varlıklarını sürdürmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak isteyen kobileri uluslar arası rekabet ve uluslar arası ticarete hazırlamakta, kurumların genel olarak işletme ve özelde uluslararası ticaret / dış ticaret departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır.

EROL, genel katılıma açık seminer ve sertifika programları ile bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam etmekte, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odalarının davetlisi olarak çeşitli projelerde görev almaktadır.

Uluslar arası Pazarlama ve Dış Ticaretin Operasyonu konusunda hazırlamakta olduğu kaynak kitaplar serisi, bir sivil toplum örgütünün sponsorlüğünde 2011 yılında çıkacaktır.

NAİL ŞENCAN

Yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına Almüt  A.Ş.( Alarko) Dış Ticaret firmasında ürün yöneticisi olarak başlamış, daha sonra Tekgaz A.Ş. de satış ve uluslararası pazarlama müdürü,  Isıkon A.Ş’de pazarlama koordinatörü olarak görev yapmıştır. ŞENCAN, yönetim – organizasyon, uluslararası pazarlama ve musteri ilişkileri,  bilgi teknolojileri, toplam kalite yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir. 

Danışmanlık faaliyetleri ile, daralan iç piyasa rağmen, varlıklarını sürdürmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak isteyen kurumları ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına hazırlamakta, kurumların genel olarak işletme ve özelde uluslararası ticaret ve musteri iliskileri yonetimi / tedarik zinciri/ uretim – planlama departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır.

SENCAN, genel katılıma açık seminer ve sertifika programları ile bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam etmekte, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odalarının davetlisi olarak  çeşitli projelerde görev almaktadır.

Yerel ve ulusal dergilerde yazıları da yayınlanan SENCAN`ın, Uluslararası Pazarlama ve Muzakere Teknikleri konusunda hazırlamakta olduğu kaynak kitaplar serisi, 2012 yılında okuyucuları ile bulusacaktır.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Telefon No (gerekli)

    Eğitim Adı

    İletiniz