DIŞ TİCARET VE OPERASYON UZMANLIĞI
SERTİFİKA PROGRAMI

 • Dış Ticaretin / Uluslararası Ticaretin Değişen Yüzü

 • Dış Ticarette 2023 Senaryoları

 • Dış Ticarette / Uluslararası Ticarette Temel Esaslar

 • Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar

 • Uluslararası Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi

 • Uluslararası Ticarette Küresel, Ulusal ve Sektörel Risklerin Önemi ve Yönetimi

 • Uluslararası Ticarete Yön Veren Kuruluşlar

 • Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Önemi

 • Sözleşme Analizi

 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Sözleşmelerin Hazırlanması Safhasında Önlenmesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Ulusal Mahkemelerde Çözümü

 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü

 • Uyuşmazlıkların Alternatif  Yollardan Çözümü (ADR)

 • â      Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri, INCOTERMS 2000 ve 2010 Kıyaslamaları

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması

 • Teslim Şekilleri ( İthalatçı ve İhracatçı Sorumlulukları Açısından Analizi )

 • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analizi

 • Tarafların ( Taşıyan, Taşıtan, Sigorta  ) Sorumlulukları Açısından Risk Analizi

 • Sigorta Çeşitleri ( Dar Kapsamlı, Geniş Kapsamlı )

 • Teslim Şekillerinin İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz

 • İç Nakliye, Navlun, Yükleme-Boşaltma Giderleri, Sertifikalama ve Gözetim Giderleri, Gümrükleme, Mevzuat, Sigorta, Elleçleme, Depolama, Gümrük Vergisi

 • Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları

 • Dokümantasyon Hataları

 • Doğru Nakliyeci Seçimi Kriterleri

 • Parsiyel Taşımacılıkta Hacim – Yük Dengesi ve Lademetre Hesabı

 • Uygulama

 • Uluslararası Ödeme Şekilleri ve Risk Analizi

 • ICC Broşürleri Kapsamında Uluslararası Ödeme Şekillerinin Genel Tanımı

 • ICC’nin Uluslararası Ödeme Şekillerine Koyduğu Kurallara Genel Bakış

 • Şeytan Üçgeni: Sözleşme, Teslim Şekli, Ödeme Şekli Kombinasyonunda Taraflarca Masraf ve Risklerin Değerlendirilmesi

 • Vesaik Mukabili Ödeme, İthalatçı, İhracatçı ve Banka Açısından Önemi, Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Mal Mukabili Ödeme, İhracatçı Tarafından Risklerin Optimize Esilmesi 

 • Peşin Ödeme, Riskleri, Dikkat Edilmesi Gereken Konular, İthalatçı Açısından Risklerin Optimizasyonu

 • Teminat Mektupları, Uluslararası Garantiler, Kontur Garantiler, Riskleri ve Maliyetinin İncelenmesi

 • Uygulama

 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi

 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)

 • Ticari Faturalar

 • Gümrük Faturası (Türkçe Fatura)

 • Diğer Faturalar ( Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)

 • Örnek Evrakların İncelenmesi

 • Uygulamalı Evrak Düzenleme Çalışmaları

 • Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı 

 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ( Düzenleyen ve Düzenletenin Sorumlulukları )

 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri

 • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Kara Yolu Taşıma Belgeleri

 • AWB Hava Yolu Sevk Belgesi

 • CIM Demir Yolu Sevk Belgesi

 • Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı

 • Mal Menşeinin Tespit Esasları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi

 • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve FORM A, Taşıdığı Önem

 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, Ordino, Kontrol Belgesi, Kıymet Bildirim Formu vb.)

 • Akreditif

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi

 • Akreditif Şekilleri

 • Kullanım Sahalarına Göre

 • Ödeme Sorumluluğu Açısından

 • Ödeme Şekli Açısından

 • Limit Kullanımı Açısından

 • Kullanılış Şekline Göre

 • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC 500 – UCP 600 – ISBP 681 Karşılaştırmalı)

 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi ( Amir Açısından Risk Analizi ve Akreditif Açma Formunun Doldurulması )

 • Örnek MT 700 Akreditif SWIFT Mesajı İncelenmesi

 • Rezerv Çalışmaları

 • Genel Anlamda rezerv ve ihracatçıya getirdiği riskler

 • Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri ve Sigorta Poliçeleri İle İlgili Rezerv Çalışmaları _ UCP 600 ve ISBP 681’e Göre

 • Türkiye’de Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat

 • Türkiye’de Dış Ticaretle İlgili Kurumlar, Kurullar ve İşlevleri

 • İhracat Mevzuatı ve İhracat İşlemlerinin Esasları

 • İhracat Mevzuatı,  İhracat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları

 • Mevzuata Göre İhracat Şekilleri

 • Kayda Bağlı İhracat

 • Özelliği Olan İhracat – Özelliği Olmayan İhracat

 • E-Ticaret

 • İthalat Mevzuatı ve İthalat İşlemlerinin Esasları

 • İthalat Mevzuatı,  İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları

 • İthalatta Vergi Boyutu ve KDV Matrahı Hesaplanması

 • İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı

 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

 • Kambiyo Mevzuatı ve Banka İşlemleri

 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması

 • DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri

 • İhracat – İthalat İş Akışları ve Uygulamalar

 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

 • 3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret Işlemlerine Getirdiği Kurallar

 • KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci

 • Gümrük Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelik

 • Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar

 • A.B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri

 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

 • Antrepo Rejimi

 • Transit Ticaret Rejimi

 • Geçici İthalat

 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

 • Dahilde İşleme Rejimi

 • Hariçte İşleme Rejimi

 • Gümrük Cezaları ve İtirazları

 • Tasfiye İşlemleri

 • Serbest Bölgeler ve İthalat – İhracat İşlemleri

 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi ve Avantajları

 • Son Yasal Düzenlemeye Göre Serbest Bölge Kullanımları

 • Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması

 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  

 • Tek Tip Gümrük Beyannamesi Analizi ve Doldurma Esasları

 • İhracat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları

 • İthalat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları

 • Gümrük Rejimleri Açısından Beyannamelerin Kullanım Esasları

 • Dış Ticarette Teşvikler, Devlet Yardımları ve Eximbank İşlemleri

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları ( ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza, Eğitim vb )

 • Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Eximbank Kredileri ve İhracat Sigortası

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (Genel Tanıtım)

 • Askıya Alma Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi ( Şartlı Muafiyet )

 • Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi

 • Eş Değer Eşya Kullanım Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi

 • Elektronik Veri İşleme Yoluyla Müracaat ve Kapsama İşlemleri 

 • Depolama Envanter Yönetimi Ve Dış Ticaret

 • Antrepo, Fiktif Depo, Serbest Bölge Kavramları

 • Özel Nitelikli Depolarda Malzeme Akış Süreci ve Zaman Etütleri

 • Serbest Bölge ve Antrepolarda Envanter Yönetimin Önemi ve Temel Prensipler

 • İthalatta Sipariş Yönetimi, Depo-Dış Ticaret Servisi ve Finansman Arasındaki Koordinasyon

 • Stok Kontrol ve İthal Maliyetleri Açısından Analiz

 • Ambalaj Etiketleme ve Dış Ticaret

 • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi

 • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi, Hazırlama Esasları ve Uygulama Esasları

 • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler

 • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi

 • Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret

 • Nakliye Türleri

 • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)

 • Nakliye Araçlarının ( Kamyon, Konteyner vb. ) Seçim Kriterleri

 • İhracat  – İthalat Uygulamaları

 • Katılımcılar İthalat ve İhracat İşlemlerini Örnek Olaylar Üzerinden Belgeler Doldurarak Bizzat Kendileri Gerçekleştireceklerdir.

 Eğitim Süresi: 8 Gün

 

ABDULHAMİT AKÇAY

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Mezunu olan AKÇAY, ICC (International Chamber of Commerce), IFS (International School of Finance) ve IFSA (International Financial Services Association) tarafından onaylı uluslararası Akreditif Uzmanlık belgesi ve CDCS (Certified  Documentary Credit Specialist) belgesine sahip olarak CDCS (Akreditif Uzmanı) unvanını taşımaktadır. 
Profesyonel iş hayatının yanı sıra bir çok yerli ve yabancı firmaya uluslararası pazarlama ve satış, lojistik, deniz taşımacılığı, iş yönetim sistemleri, deniz hukuku, kontrat yönetimi, risk yönetimi, emtia pazarları, akreditif ve vesaikli krediler, talep garantileri, harici ve kontrgarantiler, UCP600, ISPB 681, ISP98, URC 522, URR 725 URG 758, e-UCP, CISG (United Nations Convention On Contracts For International Sale Of Goods), uluslararası deniz sigortaları (Institute Cargo Clauses), nakliye sigortaları, Warsaw konvansiyonu, Dünya Ticaret anlaşması, Haque kuralları, Haque-visby kuralları, Hamburg konvansiyonu, Roterdam konvansiyonu, CMR anlaşması, Navlun sözleşmeleri ve charter sözleşmeleri, taşıma belgeleri, INCOTERMS 2000, INCOTERMS 2010, ICC NO 524 (ICC FORCE MAJEUR AND HARDSHIP CLAUSE 2003), Factoring ve Forfaiting, Gümrük kanunu, Kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, KDV kanunu, Serbest bölge mevzuatı, uluslararası tahkim ve arbitrasyon kuralları uluslararası bankacılık ve bankalar arası işlemler ve maliyet yönetimi vs. konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti veren AKÇAY, çimento, demir çelik, madencilik, inşaat, enerji, ağaç sektörlerinde çok uluslu firmaların uluslararası alım-satım süreçlerinde müzakereci olarak rol almaktadır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından akredite eğitmenlerden olan AKÇAY, Dünyanın en geniş profesyonel danışmanlık organizasyonlarından Gerson lehrman Group Inc.`de komite üyesi olup, bilgi ve tecrübesini eğitmen ve danışman olarak paylaşmaktadır.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz