TEMEL BÜTÇELEME EĞİTİMİ

Yazar: admin

TEMEL BÜTÇELEME EĞİTİMİ Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar Eğitimin Amacı : İşletmelerin Bütçe ve Finans dışında kalan bölüm yöneticilerine, ve benzer konumlardaki diğer katılımcılara, temel bütçe kavramları, bütçeleme süreçleri ve bütçelerin organizasyon, uygulama ve denetim tekniklerinin; uygulamalı bilgiler ve örnekler dahilinde aktarılarak; bir bakış açısı ve perspektif kazandırılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır . Kimler katılabilir : Bütçe…

İŞLETMELERDE BÜTÇE SİSTEMLERİ VE BÜTÇE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

İŞLETMELERDE BÜTÇE  SİSTEMLERİ VE BÜTÇE  YÖNETİMİ  EĞİTİMİ Eğitimin Amacı : Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin…

MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğru olarak yorumlanması; işletme faaliyetlerinin ve işletme performansının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan mali tablolarda sunulan finansal bilgiler, hem sürdürülebilir büyüme anlamında yönetim kararlarına ışık tutarken, işletme kaynaklarının doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesi anlamında önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. Bu eğitim kapsamında, işletme yöneticilerinin; Muhasebe…

FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Yazar: admin

FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ Eğitim İçeriği İşletmelerde Finansal Sistem. Temelleri, Yapısı ve İşleyişi Finansal Yönetim ve Finansal Planlama Finansal Bilgi Veri Tabanı ve Finansal Raporlama Sistemleri Makro Ekonomik Göstergeler ve Finansal Analiz. Ekonomik geleceğin yorumlanması Enflasyon, Devalüasyon, Yatırım ve istihdam Göstergeleri GSMH ve GSYH ile ilgili değerlendirmeler Ödemeler Dengesi, Kamu Bütçesi ve Maliye…

TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ

Yazar: admin

TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ Eğitim İçeriği Muhasebenin Temel kavramları ve fonksiyonları Temel Muhasebe eşitliği ve Hesap Kavramı Hesapların genel çalışma şekilleri Bilançonun aktif hesapları Bilançonun pasif hesapları Gider hesapları Gelir hesapları Hesapların sınıflandırılması Bilanço hesapları / Sonuç hesapları / Nazım hesaplar / Düzenleyici hesapla Tek Düzen Hesap Planı Hesap grupları ve kodları Bilanço hesapları Gelir Tablosu…

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI VE ŞİRKET DEĞERİNİN HESAPLANMASI

Yazar: admin

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI VE ŞİRKET DEĞERİNİN HESAPLANMASI 1 GÜN EĞİTİMİN İÇERİĞİ Değerin tanımı ve Temel Kavramlar Başlıca Değerleme Yaklaşımları İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Göreceli Değerleme Yöntemi Değerlemenin kullanım alanları Değere Dayalı Yönetim Süreci Hedeflerin belirlenmesi Değer Stratejilerinin belirlenmesi Uygulama Planları Performans ölçümü ve değerleme İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ile şirket değerinin hesaplanması Öz Sermayeye…

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ Eğitimin İçeriği : Bilgi politikası, Bilgi Stratejileri, Bilgi Yönetim Teknikleri ve uygulanma Araçları Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi Maliyet Bilgileri perspektifinde temel rekabet Stratejileri Odaklanmış rekabet Stratejisi Maliyet Liderliği Stratejisi Birleşik Rekabet Stratejisi Rekabetin Farklılaştırılması Stratejisi Maliyet Yönetiminin Amaçları, İlkeleri ve Yararları Maliyet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Stratejik Maliyet Yönetimi Değer yaratmayan maliyetlerin…

YÖNETİM MUHASEBESİ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

YÖNETİM MUHASEBESİ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI : İşletme yönetimine, karar alma sürecinde veri ve bilgi akışının sağlanması, maliyet bilgilerinin analizi, bölüm ve yönetici performanslarının değerlendirilmesi ve üst yönetim raporlama süreçleri alanlarında katılımcılara güncel, uygulanabilir ve yararlı bilgilerin aktarılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır . KİMLER KATILABİLİR : Muhasebe ve Finans Yöneticileri, muhasebe uzmanları, Raportörler…

MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı : Bu eğitim kapsamında, maliyet muhasebesi, maliyet yönetimi, yönetim muhasebesi ve raporlama sistemleri konularında, başta temel kavramlar ve yöntemler olmak üzere maliyetlendirme ve maliyet hesaplama süreçleri; maliyetlerin ayrıştırılması ve muhasebeleştirilmesi, maliyet kontrolü ve verimlilik analizleri, maliyet muhasebesinde çağdaş yaklaşımlar, Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Genel Tebliği kapsamında getirilen düzenlemeler,…

İÇ DENETİM, SİSTEM KURULUMU VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

Yazar: admin

İÇ  DENETİM, SİSTEM KURULUMU VE RAPORLAMA EĞİTİMİ Eğitimin Amacı : İç Denetim Sistemleri kapsamında işletme varlıklarının korunması, doğru ve güvenilir bilgi edinilmesi, mizan, hesap ve mali tabloların denetimi, denetim raporları, denetim teknikleri ve denetim kanıtları konularında uygulamaya dönük ve profesyonel  bilgilerin aktarılması, şirketlerin risk haritalarının çıkarılarak risk değerlerinin ölçülmesi, denetim talimatlarının hazırlanması, iç denetim ve…