Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı
4 hafta sonu – 4 Cumartesi-Pazar (10.00-18.00)

 Finansmanın Temeli

· Finansal Yapı, Tanımı, İsleyişi, Etkileyen ve Etkilenen Faktörler

· Finansal Amaçlar ve Fonksiyonları

· Finansman Yöneticilerinin Görevleri

· Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu, Finansal Yönetimin Temel Fonksiyonları

· Finansal Kontrol

· Dupont Mali Kontrol Sistemi 

 Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Sisteminin İşleyişi

· Temel Mali Tablolar

· Mizan

· Bilanço

· Gelir Tablosu

· Satışların Maliyeti Tablosu

· Nakit Akım Tablosu

· Özvarlık Değişim Tablosu

· Yardımcı Mali Tablolar

· Fon Akım Tablosu

· Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

· Maddi Duran Varlık Değişim Tablosu

· Kar Dağıtım Tablosu

· Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri

· Kur Farkları

· Finansman Giderleri

· Reeskontlar ve Karşılıklar

· Stoklar ve Değerleme Yöntemleri

· Duran Varlıkların Değerlemesi

· Sorunlu Alacaklar

· Bilanço Dışı Taahhüt ve İşlemler

· Diğer Düzeltme İşlemleri

· Türk Muhasebe Standartları İle İlgili Önemli Yenilikler

· TMS’de Grup Şirketleri Kavramı ve Mali Tabloların Konsolide Edilmesi

· Kur Değişim Etkilerinin Yansıtılması

· TMS’de Bilançolarda Değerleme Kavramı ve Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı

· TMS’de Dönem Sonu Hesapların ve Mali Tabloların Dönüşümü

· Diğer Önemli Yenilikler

Not : Bu bölümdeki tüm konular Excel ortamında örnek olaylar aracılığıyla örneklenir ve katılımcılarla birlikte çözümlenir

 Neden ve Kimin İçin Finansal Analiz

 Finansal Analizi Çevreleyen Önemli Faktörler

· Sektörel, Konjonktürel ve Mevsimsel Etkiler, Farklılıklar

· Büyüme-Karlılık-Nakit Akışı İlişkisi

· Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler

· Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor

· Esas Faaliyet Karı (EBIT), Vergi Faiz ve Amortisman Öncesi Kar (EBITDA),

· Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit Ve Serbest Nakit Akışı (FCF)

· Temel ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak

· Yatay ve Dikey Analiz, Trend Ve Oran Analizleri

 Finansal Analiz Örnek Olay Çalışması

· Konfeksiyon Üretimi Ve Pazarlaması Şirketi

· Mobilya-Ev Tekstili Üretimi Pazarlaması Şirketi

· Otomotiv Yan Sanayi Şirketi

 Finansal Matematik Uygulamaları

· Faiz Kavramı, Türleri, Uygulamaları

· Kaynak Maliyeti Hesaplamaları

· Eşit Taksitli Ödemeler (Annüite)

· Ticari Krediler ve Tüketici Kredileri

· Eşit ve Eşit Olmayan Taksit Sistemleri

· İhracat Finansmanında Exim ve Döviz Kredilerinin Maliyet Analizleri

· NBD, İVO Uygulamaları Ve Kullanım Alanları

· Alternatif Finansal Kaynakların Değerlemesi

· Finansal Kiralama – Kredi Karşılaştırması

· Faktoring İşlemleri – Kredi Karşılaştırması

· Menkul Kıymetler Matematiği

· Bono/Tahvil Fiyatlaması

· Hisse Senedi Değerlemesi

 Finansal Performans Ölçümü ve Kıyaslama (Benchmarking)

· Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ile Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Oluşumu

· Yönetim Bazlı Bilanço ve Gelir Tabloları

· Temel Performans Göstergeleri (KPI), Oluşumu, Yorumlanması

· Ürün ve Müşteri Bazlı Maliyet, Karlılık Analizleri

· Bir Temel Performans Göstergesi Olarak Ekonomik Katma Değer (EVA) Analizi ve Uygulaması

 Finansal Planlama

· Nasıl ve Kimin İçin Finansal Planlama,

· Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin Yöntemleri

· Nakit Planlaması Ve Nakit Bütçeleri İle Kısa Süreli Finansal Yönetim

· Proforma Tabloların Hazırlanması

· Proforma Bilanço

· Proforma Gelir Tablosu

· Proforma Fon Akım Tablosu

· Proforma Nakit Akım Tablosu

 Şirket Değerlemesi

· Sermaye Maliyeti, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ve Hesap Yöntemleri

· Şirket Değerlemesinde Başlıca Yaklaşımlar

· Endüstri Çarpanları Yaklaşımı

· Net Aktif Değeri Yaklaşımı

· Nakit Akışlarının Bugüne İndirgenmesi (DCF( Yaklaşımı)

· Proforma Tablolar Yardımıyla Finansal Planlama Örnek Çalışması

· Şirketinin Şirket Değerinin Hesaplanması (DCF Yöntemi)

 İşletme Sermayesi Yönetimi

· Nakit Planlaması ve Yönetimi

· Stok Planlaması ve Yönetimi

· Alacak Planlaması ve Yönetimi

· Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi

· Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları

· İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması

· Müşteri Skorkart İşlemleri

· Marjinal Müşterilerden Vazgeçme Kararı

· Kampanya Uygulama Kararı Ve Maliyetlerinin Tespiti

 Yatırım Planlaması ve Sermaye Bütçelemesi

· Fizibilite Etüdü Hazırlanması Ve Kullanılan Teknikler

· Proje Değerlendirme Yaklaşımları Analizi

· NBD

· İVO

· Karlılık Endeksi

· Geri Ödeme Süresi

· Fizibilite Etüdü Ve Proje Değerlendirme Örnek Çalışması

· Proje Finansmanı

· Proje Değerlendirmede Finansal Modelleme (Excel Üzerinde)

· AB Proje Yaklaşımı, Çerçeve Programları, Katılım Öncesi Fonlar

 Finansal Kaynakların Saptanması ve Yönetimi

· Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)

· Banka Kredileri

· Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı

· Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi

· Kredi Puanlama (Scoring), Derecelendirme (Rating)

· Teminat Yönetimi, Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar)

· Basel II Sürecinde Derecelendirme

· Kredilerin Sınıflandırılması Ve Türleri

· Kısa Vadeli Krediler

· Orta/Uzun Vadeli Krediler

· Alternatif Finansman Teknikleri

· Leasing / Factoring / Forfaiting

 Risk Yönetimi

· İşletmelerde Total Risk Yönetimi (ERM) Süreci

· Finansal Risk Türleri, Saptanması Ve Ölçülmesi İlkeleri

· Riske Maruz Değer (Var), Ekonomik ve Yasal Sermaye Kavramları

· Stress-Testing

· Sigorta, Bilanço Yönetimi ve Hedging Teknikleri Aracılığıyla Finansal Risklerin Yönetilmesi

· Kur Riski Yönetimi- Örnek Çalışma

· Faiz Oranlarının Oluşumu ve Faiz Riski Yönetimi

· Likidite Riski Yönetimi

· Döviz Kurlarının Oluşumu Ve Spot İşlemler

 

 

 Türev Araçlar

· Vadeli Piyasalar Ve İşlemlerin Özellikleri

· Forward İşlemleri Ve Forward Kur Uygulamaları

· Future Kontratlar

· Döviz Kuru Kontratları

· Faiz Oranı Kontrat Uygulamaları

· İzmir Vadeli İşlemler Borsası Ürünleri

· Opsiyon İşlemleri

· Dövize Dayalı Opsiyonlar

· Faiz Opsiyonları

· Bankalarda Müşteriye Yönelik Opsiyon Uygulamaları (DCD – RDCD)

· Swap İşlemleri

· Faiz Swapları

· Kur Swapları

· Cap/Floor İşlemleri

· FRA’ler

· Finansal Türevlerin Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanımı

Uluslararası Ticaretin Finansmanı ve Risk Yönetimi

· Uluslar arası Ticaretin Finansmanı

§ İthalat-İhracat Öncesi Finansman

§ Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman

§ Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman

§ Dış banka Prefinansmanı

§ İhracat Kredi Kurumları Kredileri

§ Dış Finansal Kiralama (Cross Border Leasing)

§ İhracat İthalat Sonrası Finansman

§ Uluslar arası Factoring

§ Forfaiting

§ Bağlı İşlemler–Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter / Switch / Buy Back / Off-Set)

§ Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri Ve Kullanış Biçimleri

· Uluslar arası Ticarette Risk Yönetimi

§ Mala İlişkin Riskler

§ İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri

§ Ödemeye İlişkin Riskler

§ Ticari Risk

§ Reklamasyon Riski

§ Politik Risk

§ Transfer Riski

§ Mali Risk

§ Dokümantasyon Riski

§ Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri )

§ Hedging

§ Döviz Swapları / Opsiyonlu İşlemler

 

MURAT BUKET

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden sonra mezun olduktan sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Finansal Yönetim alanında yüksek lisansını tamamlamış ve Kadir Has Üniversitesi’nde Finans ve Bankacılık üzerine doktorasına başlamış olup tez aşamasındadır. Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Interbank, ABN Ambro, Yapı ve Kredi Bankalarında farklı pozisyonlarda görev almış olan BUKET, MNG Menkul Değerler, Dış Yatırım Menkul Değerler, Ekinciler Yatırım ve Menkul Değerler firmalarında da çalışmıştır. Halen Yeditepe Üniversitesinde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak ekonomi bankacılık ve finans dersleri vermekte olup aynı zamanda serbest Kurumsal Finansman ve Yabancı Sermaye Danışmanı mesleğini de yürütmektedir.

 PERFORMANS TESTLERİ 

“Öğrencinin notu öğretmenin notudur” ilkesinden hareketle, eğitimcinin öğretebilme, katılımcının öğrenebilme yeterliliklerinin anlaşılması ve bilgi açıklıklarının tekrar iyileştirilmesi için eğitim sırasında yüz yüze ve/ veya internet üzerinden, çoktan seçmeli testler uygulanır.  

SERTİFİKA

·                Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza sertifika verilmektedir.

·                Katılımı yeterli, eğitim başarı ortalaması % 70’in üstünde olanlara “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

·                Katılımı yeterli olan ancak eğitim başarı ortalaması % 70’in altında olanlara tarafından “Katılımcı Sertifikası“ verilmektedir.

ÖDEME KOŞULLARI

·                KDV (%18)

·                Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir.

İNDİRİM ALTERNATİFLERİ:

·                2 kişi katılımlarda                % 5

·                3 – 6 kişi katılımlarda          % 10

·                Çalışmayanlara                   % 10

·                Çalışan, eğitim giderini kendisi karşılayanlara % 5 indirim uygulanmaktadır.

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

·                1 Ay önce kayıt ve ödeme   5%

·                2 Ay önce kayıt ve ödeme   10%

·                3 Ay önce kayıt ve ödeme   15%

·                4 Ay önce kayıt ve ödeme   20%

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Telefon No (gerekli)

    Eğitim Adı

    İletiniz