Finansal Analiz Nedir?

0

FİNANSAL ANALİZ

1. Finansal Analiz Tanımı: Analiz teknik ve yöntemlerini muhasebe raporlarına uygulayarak elde edilen sonuçları, işletmenin finansal durumu ile faaliyet sonuçlarını açıklamak amacıyla yorumlamaktır. Finansal analiz genel olarak 3 bölüme ayrılmaktadır;

– Yönetim analizi
– Yatırım analizi
– Kredi analizi

2. Finansal Analiz Teknikleri: Finansal analiz çeşitli analiz teknikleriyle yorumlanmaktadır. İşletmenin finansal tabloları devamlı bir yıla ait olduğu için işletmenin finansal durumunun geçmişini ve geleceğini sadece bu tablolara bakarak anlayamayız. Buradaki bilgilerin işlenerek finansal kararlara bağlanabilmesi finansal analiz teknikleriyle mümkün olmaktadır.

Finansal analiz teknikleri genel olarak şunlardır;

Oran analizi tekniği
– Karşılaştırmalı raporlar analizi tekniği
– Yüzde analizi tekniği
– Trend yüzdeleri analizi tekniği
– Fon akım analizi

2.1. Oran Analizi Tekniği: Oran analiz tekniği işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını kendi içinde ve aynı veya farklı sektörden diğer işletmelerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu oranlar sadece bir dönem ait olacağı gibi, birden fazla döneme ait de olabilmektedir. Oran analiz tekniği işletmelerin mevcut durumu, yönetim yeterliliği, finansal kararlar gibi etmenlerin durumunu anlamaya yardımcı olur. Oranlar, finansal tabloda yer alan değerler arasındaki ilişkileri kurmaya yarar. Oran analiz tekniğinde kullanılan oranlar çeşitli şekillerde olabilir.

Likitide Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar:

Cari Oran: cari oran, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara olan oranıdır. Cari oran işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü belirler. Bu orana işletme sermayesi oranı da denmektedir. Cari oran işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemektedir.

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Buna göre, her bir liralık borca karşılık kaç liralık dönen varlığın var olduğu hesaplanmış olur. Net işletme sermayesi, dönen varlıklar toplamı ile kısa vadeli borçlar arasındaki olumlu farktır.

Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar


Likitide Oranı: Likitide oranı kısa vadeli borçların ödeme gücünün saptanmasına yarar. Bu oran, cari oranı tamamlayan ve cari oranı daha anlamlı kılan bir orandır. Likitide oranı, dönene varlıklardan stoklar düşüldükten sonra kalan tutarın, kısa vadeli borçlar toplamına bölünmesiyle bulunur. Likitide oranı, cari oranda olduğu gibi stokları kapsamaması nedeniyle daha üstün gözükür. Likitide oranına asit-test oranı da denmektedir.

Likitide Oranı = (Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar


Hazır Değerler Oranı: Bu oran kasa, bankalar, hisse senetleri ve tahvillerin kısa vadeli borçlara bölünmesiyle bulunur. Hazır değerler oranına nakit oranı da denmektedir. Hisse senetlerinin ve tahvillerin net değerleriyle yer alması gerekmektedir. Hazır değerle oranı, işletmenin stoklarının satışının durması veya yavaşlaması ile senetli ve senetsiz alacaklarının tahsilinin durması veya yavaşlaması durumunda o işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün ne olacağını gösterir.

Hazır Değerler Oranı = (Kasa + Bankalar + Hisse Senetleri ve Tahviller) / Kısa Vadeli Borçlar


Stokların Net İşletme Sermayesine Oranı: Bu oran, işletmenin stoklarının net çalışma sermayesine bölünmesiyle bulunur. Bu oran, net çalışma sermayesinin ne kadarlık kısmının stoklara bağlandığını gösterir.


Stokların Net İşletme Sermayesine Oranı = Stoklar / Net İşletme Sermayesi

Likitide Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar:

Kaldıraç Oranı: Bu oran varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren orandır. Kaldıraç oranı borçların toplam varlıklara oranı olarak bilinir. Kaldıraç oranının yüksek olması işletmenin finanse edilirken spekülatif biçimde finanse edildiği ve ana para taksitleri ve faizlerinin ödemede güçlüklerle karşılaşılabileceği durumu ortaya çıkar.

Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar

Borçların Öz Sermayeye Oranı: Bu oran, işletmenin borçları toplamının öz sermayesine oranlanması şeklinde hesaplanır. Bu oran, işletmenin borçlanma yoluyla sağladığı yabancı kaynak ile firma sahip veya ortaklarının kattığı sermaye arasındaki ilişkilerini göstermektedir.

Borçların Öz Sermayeye Oranı = Yabancı Kaynaklar / Öz Sermaye

Kısa Vadeli Borçları Öz Sermayeye Oranı: Bu oran, kısa vadeli borçların öz sermaye toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu oran, işletmenin öz sermayesinin yüzde kaçı kadar kısa vadeli borçlarının olduğunu ifade eder.

Kısa Vadeli Borçların Öz Sermayeye Oranı = Kısa Vadeli Borçlar / Öz Sermaye


Kısa Vadeli Borçların Toplam Borçlara Oranı: Bu oran, kısa vadeli borçların toplam borçlara bölünmesiyle hesaplanır ve kısa vadeli borçların, toplam borçlar içindeki payını gösterir.

Kısa Vadeli Borçların Toplam Borçlara Oranı = Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar


Duran Varlıkların Öz Sermayeye Oranı: Bu oran, net duran varlıkların öz sermayeye bölünmesiyle bulunur.

Duran Varlıkların Öz Sermayeye Oranı = Net Duran Varlıklar / Öz Sermaye

 

Ekonomik Varlıkların Kullanışı İle İlgili Oranlar:

Ortalama Tahsil Süresi: Senetli ve senetsiz alacaklar ile satışlar arasındaki ilişkiyi gösterir. Senetli ve senetsiz ticari alacakların günlük satışlar toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Ortalama Tahsil Süresi = (Alacaklar + Alacak Senetleri) / Günlük Satışlar


Alacak Devir Hızı: Bu oran alacakların tahsil becerisini gösteren bir ölçüdür. Bu orana alacakların paraya dönüşme çabukluğu da denmektedir. Alacak devir hızı, bir hesap dönemindeki kredili satışlar tutarının, yıl sonundaki ticari alacaklar toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Alacak Devir Hızı = Kredili Satışlar Toplamı / Ticari Alacaklar Toplamı


Stok Devir Hızı: Bu oran, bir dönemin stokları ile satışları arasındaki ilişkiyi görmeye yarar. Satılan malların maliyetinin, ortalama stoklara bölünmesiyle hesaplanır.

Stok Devir Hızı = Satılan Malların Maliyeti / Ortalama Stoklar

Ortalama Stoklar = (Dönem Başı Stoklar + Dönem Sonu Stoklar) / 2


Nakit Devir Hızı: Bu oran net satışların hazır değerler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Bir hesap döneminde hazır değerlerin kaç katı net satış yapıldığını bize gösterir.

Nakit Devir Hızı = Net Satışlar / Hazır Değerler

Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi

Share.

Leave A Reply