Hakim

TANIM 

Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen,vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir. 

GÖREVLER 

Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler, Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler, 
Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir, Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir. 

KULLANILAN MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar, Resmi mühürler ve kaşeler, Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Hakim (yargıç) olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip, İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Sabırlı ve anlayışlı, 
Tarafsız karar verebilen Sorumluluk sahibi, Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Hakimler, Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi bir kıyafetle görev yaparlar. Duruşma öncesi duruşmaya hazırlık yapılan çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Hakimlerin çalışma saatleri düzenlidir. Ancak genç hakimler için atama nedeniyle sık sık yer değiştirmeleri söz konusudur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hakimler çalışırken meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcraSulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri vb. yerlerde çalışırlar. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Hakimlik mesleği iki branşa ayrılır. Adli Yargı Hakimi, İdari Yargı Hakimi. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin ön eğitiminin verildiği Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakültelerine girebilmek için, lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sınavında ilgili bölümler için yeterli Eşit Ağırlık (EA2) puan almak gerekmektedir. Hakim olabilmek için Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcraİflas Hukuku, Adli Tıp, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler okutulmaktadır. İdari bilimler fakültelerinde ise Hukuk dersleriyle birlikte İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe dersleri verilmektedir. Staj süresi eğitimden sonra iki yıldır. Staj süresince hem ders niteliğinde kurslar verilmekte, hem de mahkemelerde uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

10 yıl hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar 1inci sınıf hakimliğe atanırlar. Adalet yüksek okullarında, üst göreve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim kurslarında ders ve konferans verebilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Avukatlık, savcılık, noterlik. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler. Hakimlik stajı süresince adaylara maaş bağlanır. Eğitim sonrasında hakimler, Devlet Memurları Yasasına göre, derecelerine uygun maaş ve tazminat alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.