İLERİ MUHASEBE, BÜTÇE ve ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA UZMANLIK PROGRAMI
64 Saat Hafta Sonu programı

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

·                Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları, Mali Analizin Yeri, Önemi

o               Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu,

o               Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara – Kaynaklara İlişkin)

o               Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere – Giderlere İlişkin)

o               Fon Akım Tabloları

o               Nakit Akım Tabloları

o               Özkaynak Değişim Tabloları

o               Net İşletme Sermayesi Tabloları

·                Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi

o               Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri

o               Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri

o               SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler

·                Mali Analiz Teknikleri

o               Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi

o               Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri

o               Karşılaştırmalı Tablolar

o               Değişim Analizleri,

o               Trend Analizleri,

o               Yüzde Analizleri

o               Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)

o               Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama

o               Duran Varlık Oranları

o               Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)

o               Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faliyet Oranları

o               Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Bürüt Satış)

·                Başabaş Noktası Analizi

·                DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol

Modül Süresi: 2 Gün

Eğitmen: Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu

Yeni Ticaret Yasasına Göre ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ve FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİ

·                Yeni Türk Ticaret Yasasına Bağlı Değişiklikler

·                Basel II – Basel II’nin Getirdiği Yeni Kredilendirme Süreci

·                Yeni Türk Ticaret Yasası ve Basel II’nin Yönetim Kurulu Üyelerine Getirdiği Sorumluluklar

·                Yeni Türk Ticaret Yasası ve Basel II çerçevesinde Uluslar arası Muhasebe Standartları

·                Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebenin Çok Uluslu Boyutları

o               Uluslararası Muhasebede Standardizasyon ve Uyumlaştırma, Küresel Boyutu

o               Uluslararası Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurum ve Kuruluşlar

o               Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından Yürütülen Çalışmalar

·                Uluslararası Muhasebenin Temel Konuları

o               Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tanıtımı ve İçerik Yönünden İncelenmesi

o               IFRS’nin Temel İlkeleri

o               IFRS’nin Getirdiği Yenilikler

o               31 Adet IAS, 7 Adet IFRS Standardının Tanıtımı 

·                Uluslararası Muhasebede Finansal Tabloların Sunuluşu ( IAS-1 )

o               Standardın Amacı ve Uygulama Alanı, Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği

o               Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi

·                Uluslararası Muhasebede Konsolidasyon ve Konsolide Tablolar ( IAS-27)

o               Konsolide Tablolar ve İştiraklerin Muhasebelendirilmesine İlişkin Standartlar

o               Konsolide Bilançonun, Gelir Tablosunun Düzenlenme Esasları

·                Uluslararası Muhasebede Çeviri Sorunları ve Kur Değişimi Etkiler  ( IAS-21 )

o               Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Kuruluş Faaliyetlerinin Raporlanması

o               Uygun Çeviri Yönteminin Seçimi, Çeviri Farklarının Muhasebeleştirilmesi

·                Uluslararası Muhasebede Enflasyonun Ortaya Çıkardığı Sorunlar

o               Yüksek Enflasyon Ortamında Raporlama Standardı

o               Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesapları Üzerinde Enflasyon Etkileri

o               Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri, Finansal Tabloların Düzeltilmesi

·                Stoklar ( IAS 2 )

·                Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ( IAS 8 )

·                Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ( IAS 10 )

·                Gelir Vergileri ( IAS 12 )

·                Tahsilat ( IAS 18 )

·                Borçlanma Maliyetleri ( IAS 23 )

·                Varlıklarda Değer Düşüklüğü ( IAS 36 )

·                Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ( IAS 37 )

·                Finansal Araçlar ( IAS 32 )

·                Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme ( IAS 39 )

·                IFRS’ye İlk Başlayan Firmalar için Yol Haritası

Modül Süresi: 2 Gün 

Eğitmen: Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu

İŞLETME BÜTÇELERİ ve BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİ

·                Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi

·                İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar

o               Program Bütçe

o               Sorumluluk Bütçesi

o               Esnek Bütçe

o               Öncelik Sıralı ve Sıfır Tabanlı Bütçeler

o               Sermaye Bütçelemesi

·                İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme

·                Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları

·                Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi

o               Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri

o               Satış Tahmininde Kantitatif,  Kalitatif Teknikler

o               Üretim Hacminin Planlaması

o               Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması

o               Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması

o               Direkt Madde Kullanımı ve Tedarik Miktar Bütçeleri

o               Direkt Madde Maliyet Giderlerinin Planlanması

·                Gelirlerin Planlanması

o               Satış Hasılatının Bütçelenmesi

o               Diğer Gelirlerin Bütçelenmesi

·                Giderlerin Planlanması

o               Ücretlerin Bütçelenmesi

o               Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi, Giderlerin Gider Yerlerine Göre Bütçelenmesi

o               Amortismanların Bütçelenmesi

o               Pazarlama ve Yönetim Giderlerinin Bütçelenmesi

o               Satış Maliyetlerinin Bütçelenmesi, Diğer Giderlerin Bütçelenmesi

·                Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akışlarının Planlanması ve Bütçeleme

o               Proforma Bilançonun Hazırlanması

o               Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması

·                Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme

·                Bütçe Kontrol Teknikleri

o               Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi Raporlanması

o               Sorumluluk Merkezlerinin Ve Amaçların Tanımlanması, Sonuçların Ölçümlenmesi

o               Performans ve Sorumluluk Raporları, Bölüm Karlılığının Ölçülmesi, Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi

Modül Süresi: 2 Gün 

Eğitmen: Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ ve MALİYET MUHASEBESİ

·                Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri Ve Önemi

·                Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi

·                Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları

·                İşletmelerde Kar Planlaması

·                Fiyatlandırma Kararları

·                Faaliyet Kontrolü ve Kısa Vadeli Planlama

·                Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması ve Finansal Kontrol Sistemi

·                Raporlama ve Yönetim Muhasebesinde Kullanılan Raporlama Örnekleri

·                Dönemsel Raporlara Dayalı Yönetim Denetimi

·                Maliyet ve Gelir Raporlarına Dayalı Denetimler ve İşletme Kararları

·                Faaliyet Denetiminde Kullanılan Grafik Teknikler

·                Maliyet Muhasebesinin Genel Esaslar

o               Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları

o               Gider Maliyet Harcama Zarar Amaçları

o               Giderlerin Çeşitlerine ve Fonksiyonlarına, Faaliyet Hacmi ile Olan İlişkilerine, Fiili Olup Olmamasına ve Kontrol Edilebilirlik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

o                Maliyet Muhasebesi Organizasyonu

o               Bağımsız Muhasebe Sistemi

o               Bileşik Muhasebe Sistemi

o               Hesap Ayrılığı Ve Eşzamanlı Kayıt

·                Maliyet Yöntemleri ve Maliyet Sistemler

o               Maliyetlerin Kapsamlarına Göre Maliyet Sistemleri (Tam/ Değişken/ Normal/ Asal Maliyet Yönetimi)

o               Maliyet Saptanma Zamanına Göre Maliyet Sistemleri (Fiili/ Tahmini/ Standart Maliyet Yöntemi)

o               Üretim Biçimine Göre Maliyet Sistemleri (Sipariş Maliyet / Evre Maliyet)

·                Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi

o               Maliyet Hesapları ( 7/A ve 7/B Seçenekleri )

o               Endüstri, Ticaret ve Hizmet İsletmelerinde Gider ve Maliyet Hesaplarının Akışı

o               Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu

·                Hammadde, FIFO, Hareketli Ortalama, Tartılı Ortalama Yöntemleri

·                Genel Üretim Giderleri

·                 Dönem Giderleri 

·                Maliyet Sistemleri ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması

Modül Süresi: 2 Gün  

Eğitmen: Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu / Doc. Dr. Melek Akgün

EĞİTMENLER:

 

Doc. Dr. MELEK AKGÜN

Uludağ Üniversitesi  İşletme Bölümünü bitirdikten sonra aynı Üniversitede Mali Hukuk üzerine Yüksek Lisans ve Sakarya  Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktorası ile yüksek  öğrenimini tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başladığı  meslek yaşamına Özdemir YMM Ltd. Şirketinde Eğitimci ve Denetmen olarak devam etmiştir. Mali Müşavirlik yetkisine sahip olan AKGUN, halen Maltepe Üniversitesinde Doçent olarak görev yapmaktadır. AKGÜN`ün Maliyet Yönetimi, Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Maliyetleme, Bütçeleme ve Mali Analiz konularında çok sayıda çalışması bulunmaktadır. 

 

PROGRAM MODÜLER KATILIMA UYGUNDUR

ÖDEME KOŞULLARI

Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir.

İNDİRİM ALTERNATİFLERİ:

·               2 kisi katılımlarda                           % 5,

·               3 – 6 kişi katılımlarda                      % 10

·               Çalışmayanlara                              % 10

·               Çalışan, eğitim giderini kendisi karşılayanlara % 5 indirim uygulanmaktadır.

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

·               1 Ay önce kayıt ve ödeme   05%

·               2 Ay önce kayıt ve ödeme   10%

·               3 Ay önce kayıt ve ödeme   15%

·               4 Ay önce kayıt ve ödeme   20%

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Telefon No (gerekli)

    Eğitim Adı

    İletiniz