İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ UZMANLIK PROGRAMI
80 Saat – Haftasonu (Ctesi-Pazar)

Eğitimin Amacı

1990`lı yıllardan itibaren küresel bilgi ve iletişim toplumu dinamikleri ülkemizde de kültürel, siyasal, ekonomik ve sektörel anlamda yapısal kökten değişimleri zorunlu kılmıştır.

Küresel rekabet ortamında tüm firmalar, müşteri beklentilerine çözüm üretebilecek nitelikli insan kaynakları oluşturup onları müşteri ve tedarikçilerle yönetiştirerek önce varlığını sürdürmekte daha sonra sürdürülebilir ve yönetilebilir büyümeye geçmek zorundadır.

Bu program, dünyanın 1990`da başlattığı, bizim de 2000`li yıllarda katılmak zorunda kaldığımız, bu türden bir yolculuğun kilometre taşlarını gösteren ve yolculuğun nasıl yapılacağını anlatan bir paylaşımdır.

Keza bu program insan kaynaklarımızın başarı ve performansının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Performansa dayalı insan kaynakları sistemleriyle bu program kurumsal adaletin gerçekleştirilmesi yolunun nasıl sağlandığını göstermektedir.

Bu program aynı zamanda küreselleşmenin bir diğer mecburiyeti olan büyük resmi görebilme ve bütünleşik çözüm üretme konusunda yeterlilikleri ve yetkinlikleri geliştirmeye yönelik bir çalışmadır.

Bu çalışma ayrıca, geçmiş yönetim süreçlerinin yöneticilik kariyerinden, günümüzün yönetişim süreçlerinin liderlik kariyerine yolculuğun en temel öğretisidir.


Katılımcı Profili

Değişimden yana olan ve geleceği yaratmayı hedeflemiş lider adayları, girişimciler, kurumunu ya da bölümünü yeniden yapılandırmak veya geliştirmek isteyen tüm yöneticiler, insan kaynakları uzman ve yöneticileri, yönetim danışmanlığını hedefleyenler katılmalıdır.

Program İçeriği

 Yönetim Biliminin Gelişimine Vizyonel Bir Bakış Açısı ve Trendler

 Corporate Governance ( Yönetişim ) Literatürü

 Merkezi Yönetim Süreçlerinde Yönetim Vizyonu, Yönetim – Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü ( Sermaye Süreçleri Organizasyonel Yapıları )

· Merkezi Yönetimlerde Kuvvetler Birliği ve Kurum Kültürü

· Merkezi Organizasyonlarda İyileşme Re-organizasyon

· Sermaye Süreçlerinde Merkezi Organizasyonlarda Kalite Süreci

· Toplam Kalite Yönetimi

 Yönetişim Süreçlerinde Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü (Bilgi Süreçleri Organizasyonel Yapıları)

· Yönetişen, Proje Matriks Organizasyonlar ( Bilgi Süreçleri Organizasyonu )

· Proje Matriks Organizasyonlarda Kuvvetler Ayrılığı Prensibi

· Yönetim / Yürütüm / Yargı Ergi

· Proje Matriks Organizasyonlarda Kurum Kültürü

· Bilgi Süreçlerinde Proje Matriks Organizasyonlarda Kalite Süreci

· İnsan Odaklı Bütünsel Yeşil Kalite ve Stratejik Yönetim

 Organizasyonlarda Büyüme, Kurumsallaşma ve Değişim Süreci

· Merkezi Organizasyonlarda Kurumsallaşma

· Proje Matriks Organizasyonlarda Kurumsallaşma Süreç

 Dünyayı Kurumsal Yönetime (Yönetişim ) Taşıyan Zorunlu Süreç

 Çözüm Olarak Sosyal Sermaye, Yönetişim ve Yönetişim İlkeleri

· Sosyal Sorumluluk

· Şeffaflık, Bilgilendirme

· Hesap Vericilik, Bilgilendirme

· Kurumsal Adalet

· Yönetişim Endeksi Yasası ve Derecelendirme

o Pay sahiplerinin Haklarının Korunması

o Şeffaflık ve Kamuoyunu Aydınlatma

o Paydaşların Haklarının Korunması

o Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

 Yönetişime Geçebilmenin Ana Yol Haritası

· Felsefede Değişim (Müşteri Beklentilerinin Yönetişimi ve Müşteri Odaklılık)

· Organizasyonel Yapıda Değişim (Proje Matriks Organizasyonel Yapı)

· Kurumsal Kaynak SWOT’’ları

· İş Hedefleri ve Projeler (Ölçme Sistemleri ve Balanced Score Card )

· IT/MIS/ERP/e-CG (Ölçebilme sistemleri)

· Öz Değerleme, İç Denetim (Denetim Değerleme Sistemleri)

· Süreç Yönetimi, 6 Sigma ( Açıklıkların Yönetimi)

 Değişim Yönetimi (Reformist Yaklaşım)

· Merkezi Organizasyonlarda Değişim

· Değişim Yönetiminde Gerekli Şartlar

 Reengineering Yeniden Yapılanma Yönetimi (Radikal Yaklaşım)

· Merkezi Organizasyonlardan Proje Matriks Organizasyonlara Değişim

· Yönetimden Yönetişime Değişim

 Benchmarking ( Kıyaslama )

· Kurum içi Kıyaslama

· Kurum dışı Kıyasla

 E.R.P. Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetimi

· Sermaye Süreçlerinde E.R.P.

· Bilgi Süreçlerinde E.R.P.

 Kurumsal Kaynaklar, Sosyal Sermaye ve İnsan Kaynağı

 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tarihçesi

· Sermaye Süreçleri ve Personel Yönetimi

· Bilgi Süreçleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

· 2000’li Yıllar, İnsan Kaynakları ve Proses-Süreç Yönetimi yaklaşımı

 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, Proses Analizi

· İletişim Kanallarının Oluşturulması ve İletişim

· Kurumun, Hedeflerinin, Yönetim Felsefesinin, Kurum Kültürünün Tespiti

· Proses ve Süreç Analizi

· Proses Haritalarının Çıkarılması

· Kurumun Organizasyon Yapısının ve İyileştirilecek Proseslerin Saptanması

· Kurumun Proses ve Süreç Tespitinden Sonra Organizasyon Yapısının Tespiti

· Organizasyonun ve Eksik Proseslerin Süreçlerin Tespiti

· Organizasyonun Temel Alt Proses ve Temel Alt Süreçlerinin Tam Tespiti

 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, İnsan Kaynakları Analizi

· Diagnostik Çalışmaları ile Tüm Çalışanlarla birebir Görüşmeler

· Tüm Çalışanlara Yönelik Database Oluşturma

· Diagnostik Öncesi Çeşitli Kimlik ve Kişisel SWOT Anketleri Yapma

· Birebir Görüşmelerde Yeterliliklerin Saptanması

· Yetkinliklerin Saptanması (Akademik, Mesleki, İngilizce, Bilgisayar )

· Kimlik Özellikleri, Mesleki Kimlik Analizi

· Kurum İçinde Üstlendiği Görev, Proses, Süreç, Proje

· Kurum İçinde Üstlenebileceği Görevler ve Hedefleri

· Proses, Süreç, Rol, Yeterlilik, Yetkinlik Karşılaştırmaları

· Yeni Organizasyonel Yapı ile Çalışanların Uyumlaştırılması

 Organizasyondaki Eksik İnsan Kaynağının Tespiti ve Seçimi

(Yetkinlik ve Yeterlilik Bazlı Stratejik İnsan Kaynakları Seçme Yerleştirme)

· Organizasyondaki Proses ve Süreçlere Göre Eksik Personelin Tespiti

· Bu Personelin Yeterlilik, Yetkinlik Kabiliyetlerinin Tespiti

· İlan Süreci

· CV Üzerinde Ön Eleme

· Kişisel Genişletilmiş SWOT Analizi

· İngilizce yeterlilik ve mesleki bilgi testleri

· Mesleki kimlik ve Liderlik Testleri

· Görüşmelerde Yeterliliklerin Tespiti ve Kısaca Kurumun Tanıtımı

· Role Play ve Outdoor Seçim Süreci

· Seçilen Adaylara Ücret, Prim Performans Sistemlerinin Tanıtılması ve Yüz yüze Seçim Süreci

· Mülakat Teknikleri ve İşe Kabul

 Seçilen Personelin İstihdamı Rotasyon ve Oryantasyonu

· Ön İş Akdi

· İşe Başlama ve Özlük İşlemleri

· Tüm Kurum Prosesleri İle İlgili Rotasyon Programı

· Kurum Ürün ve Hizmetlerinin Tam Öğrenilmesi

· Kurum Kültürü, Değerler, Hedeflerin Paylaşımı ve Oryantasyonun Sağlanması

· Kurumsal El Kitabının Verilmesi

· Görev Üstleneceği Departman yada Takımın Süreçlerinin Tanıtılması

· Üstleneceği Temel Süreç Destek Süreci ve Proje Süreçlerinin Tespiti

· İlgili Konularda Koçluk Yapılarak İşbaşı Eğitiminin Tamamlanması

· Proses ve Süreçlerin Tam Yetki ve Sorumlulukla Delege Edilmesi

 Performans Yönetim Sistemi

· Merkezi Organizasyonlarda Performans Yönetim Sistem Zorlukları

· Proje Matriks Organizasyonlarda Performans Yönetim Sistemi ve Ölçülebilme

· Performans Yönetim Sistemleri

· Subjektif Performans Sistemleri

· Objektif Performans Sistemleri

· Takım Performansı ve Özdeğerlendirme

· Kurum Performansı ve Kurumsal Karne (BSC)

 Ücret Yönetim Sistemi

· İş Güçlüğü ve İş Değerleme Sistemleri

· Kök Ücret

· Ek Ücret

· Değişebilir Ücret

· Fayda Paketleri

· Performansa Dayalı Ücret

· Yeterlilik ve Yetkinlik Farkları

· Merkezi Organizasyonlarda Ücret Sistemi

· Proje Matriks Organizasyonlarda Ücret Sistemi

 Ödül ve Prim Sistemleri

· Merkezi Organizasyonlarda Prim Sistemleri

· Öneri Ödül Sistemleri

· Proje Matriks Organizasyonlarda Prim Sistemi

 Eğitim ve Çalışanların Sürekli Geliştirilmesi

· Eğitim İhtiyaç Analizleri

· Kurum İçi Toplu Kurumsal Eğitim Tespitleri ve Programı

· Kurumsal Eğitimlerin Konu ve İçeriklerin Tespiti

· Eğitimi Verebilecek Kurum İçi Eğitimci Tespiti

· Yoksa Profesyonel Eğitimci Seçimi

· Eğitimin Yapılacağı Yer ve Organizasyonu

· Kurum Dışı Bireysel Katılım Eğitimleri Tespiti

· Eğitim Değerlendirme, Eğitimci Değerlendirme

· Eğitim İzleme ve Alınan Eğitimin İş Proses ve Süreçlerine Katkısının İzlenmesi

· Cuma öğleden sonra Konferansları, Cumartesi Sunumları

 Kariyer Geliştirme

· Kariyer Geliştirme

· Performans Görüşmeleri Sırası yada Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

· Dönem İçi İzleme ve Geliştirme

· Merkezi Sistemlerde Kariyer Planlama ve Güçlükler

 Workshoplar

· 50 Maddelik Uygulama Yol Haritası

· E-Yönetişim

 Özlük İşlemleri

· Ülkemizde Çalışma Yaşamını İlgilendiren Kanunlar ve Bu Kanunlara Genel Bakış

· Bir Elemanın İşe Alınması ve Sigortalılık İşlemleri

o Tamamlanması Gereken Evraklar

o Takip Edilmesi Gereken Yasal İşlemler

o Resmi Bildirimler

· Hizmet Akdi

o Hizmet Akdi Türleri

o Hizmet Akitlerinde Bulunması Gereken Maddeler

· Ücret

o Ücret Türleri

o Ücretin Ödenmesi

o Ücret Üzerindeki Yasal Kesintiler

o Yasal Parametreler

o Ücret Bordrosu Hesaplaması

o Asgari Geçim İndirimi

· Çalışma Süreleri

· Fazla Mesai

· İzinler

· İşten Ayrılma ve Tazminatlar

o Tazminat Hesaplamaları

o İşten Ayrılmalarda Yapılacak İşlemler

o Resmi Bildirimler

· İşsizlik Sigortası

· İşçi Sağlığı İş Güvenliği

· SGK Yasası Önemli Maddeleri

· Örnek Vaka İncelemeleri

· Örnek Yargıtay Kararları

 İnsan Kaynakları Yöneticisinin Kimliği ve Liderlik

· Kimlik Doğrusalı Üzerindeki Yeri

· Yeterlilik ve Yetkinlikleri

· Liderlik ve Analizleri

 Organizasyonda Delegasyon ve Önemi

· Delegasyon

· Neden Önemli

· Neden Delege Etmek Zor

 Çalışanların Motivasyonunu Geliştirme

· Merkezi Sistemlerde Motivasyon Araçları ve Maslow

· Proje Matriks Organizasyonlarda Motivasyon

 Takım Çalışması

 Kişisel Kalite ve Bilgi Sistemleri

 Süreç Yönetimi ve Problem Çözme Sistematiği

 Proje Yönetimi ve Balanced Score Card Sistemi

 Toplantı Kültürü

Eğitmenler:

AYSUN KALMIK

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde lisansını tamamlayan KALMIK, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında 10 yılı aşkın süre, üretim, tekstil, perakende, ihracat ve bilişim sektörlerinin öncü şirketlerinde yönetici olarak görev yapmıştır; insan kaynakları departmanlarının sıfırdan kurulmasında, revize edilmesinde ve firmaların kriz yönetimi ile kurumsallaşma sürelerinde aktif proje lideri olarak rol almıştır ( Cankurtaran Holding, Şahinler Holding, Sentim, Mısırlı, Yeşil Kundura vs )Hem teori hem de uygulama yönlerine sahip olan KALMIK, Next, Lafarge, Alarko gibi firmalarda İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetişimi Sistemleri ve Kişisel Gelişim konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

HÜSEYİN İRFAN FIRAT ( Özlük İşlemleri )

1960 İstanbul doğumlu olan Hüseyin İrfan FIRAT İşletme ve İnsan Kaynakları alanında uzmanlık eğitimi görmüştür. (İst. Ün. – İşlt.İk.Enst.) Çalışma yaşamına 1983 yılında İnşaat sektöründe başlayan FIRAT bu sektörde yurt içinde ve yurt dışında Personel ve İnsan kaynakları alanında çeşitli görevlerde bulunmuş, ardından Tekstil ve Konfeksiyon, Elektrikli ev gereçleri, Hizmet, Perakende, Yazılım gibi pek çok sektörde Personel ve İnsan kaynakları yöneticisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılından itibaren danışmanlık sektörüne geçen FIRAT halen Yöneticilik görevinin yanı sıra Danışman ve Eğitimci olarak görev yapmaktadır.

Çeşitli mesleki dergiler, günlük gazeteler ve İnternet sitelerinde İnsan kaynakları ve İş Hukuku alanında pek çok makalesi yayınlanan FIRAT 10 yıldır çalışma yaşamına ilişkin radyo programcılığı da yapmaktadır. Makalelerinden derlenen bir kitap çalışması da olan FIRAT İst. Ün. İşletme İktisadı Mezunlar Derneği, PER-YÖN ve İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi dernekleri üyesidir. FIRAT İnsan Kaynakları ve Kalite yönetimi Derneğinin 3 dönem yönetim kurulu üyeliğini ve Genel sekreterlik görevlerini üstlenmiştir.

AYPERİ ATALAY CİLVEZOĞLU

İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü lisans, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’na bağlı “Human Resources Management & Development” yüksek lisans mezunudur.

En son Penta A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Yöneticiliği görevinde bulunan CİLVEZOĞLU, pek çok farklı danışmanlık projesinde seçme yerleştirme, performans ve ücret yönetimi, proses ve süreç analizi gibi konularda görev almış, uzmanlık alanları olan insan kaynakları yönetimi, kişisel ve kurumsal gelişim konularında eğitim vermiştir.

Lise ve üniversite öğrencilerine özel kariyer programları da geliştirmekte olan Ayperi Atalay Cilvezoğlu, Okan Üniversitesinde kariyer ve yaşam dersleri vermekte, bilgi ve deneyimlerini Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsünde eğitmen ve danışman olarak paylaşmaya devam ettirmektedir.

CANİP ALTAY Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Başkanı ( Misafir Eğitmen )

İ.T.İ.A ( Marmara Üniversitesi ) İşletme Bölümü mezunu olan ALTAY, Elginkan Holding, Mutlu Holding HOLDİNG, Degere Dış Ticaret firmalarında üst düzey yöneticilik ve genel koordinatörlük görevlerinden sonra, 1986 yılından itibaren kendi girişimlerini başlatarak sırasıyla ALTAY, Vona Şirketlerini kurdu. Daha sonra yerli ve yabancı ortaklarla, Vokim, Vodan, ATS, Voleo, Vomas gibi ulusal ve küresel ticari ve sınai şirketlerin kuruluşlarını ve yönetimlerini

oluşturdu, yönetti. 1990 küreselleşme sürecini doğru algılayarak 1993 yılına kadar yönettiği şirketlerin kurumsallaşma ve değişim sürecini tamamladı.

1994 yılında ortakları ile birlikte Yumlu Eğitim Kültür Bilimsel Araştırma Vakfını kurdu. 1997 yılından itibaren aktif iş hayatın yanında sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. İşletme Yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapacak Üniversite kurma vizyonu ile vakıftaki çalışmalarını bu yönde yapılandırdı.

Lafarge, Alarko, Vestel, Sanko, Enka, Elginkan Holding, Aselsan, Tefal, Boydak Holding, Baydemirler Tekstil gibi sektöründe lider pek çok kurumla bilgi ve deneyimini danışman ve eğitmen olarak paylaşan ALTAY’ın, Değişim ve Yönetişim konularında yapımcılığı ve sunuculuğunu da yaptığı TV programlarının yanı sıra, makaleleri çeşitli dergi ve gazetelerde yer almaktadır.

Performans Testleri

“Öğrencinin notu öğretmenin notudur” ilkesinden hareketle, eğitimcinin öğretebilme, katılımcının öğrenebilme yeterliliklerinin anlaşılması ve bilgi açıklıklarının tekrar iyileştirilmesi için eğitim sırasında yüz yüze ve/ veya internet üzerinden, çoktan seçmeli testler uygulanır.

Sertifika

Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza sertifika verilmektedir.

Katılımı yeterli, eğitim başarı ortalaması % 70’in üstünde olanlara “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

Katılımı yeterli olan ancak eğitim başarı ortalaması % 70’in altında olanlara tarafından “Katılımcı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Alternatifleri:

· 2 kişi katılımlarda % 5,

· 3 – 6 kişi katılımlarda % 10

· 7 – 14 kişi katılımlarda % 15

· Çalışmayanlara % 10

· Çalışan, eğitim giderini kendisi karşılayanlara % 5 indirim uygulanmaktadır.

Erken Ödeme İndirim Seçenekleri

· 1 Ay önce kayıt ve ödeme % 05

· 2 Ay önce kayıt ve ödeme % 10

· 3 Ay önce kayıt ve ödeme % 15

· 4 Ay önce kayıt ve ödeme % 20

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Telefon No (gerekli)

    Eğitim Adı

    İletiniz