Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

Yazar: admin

Eğitimin İçeriği ve Amacı Hatasız depo ve stok yönetimi ile rekabette öncelik elde etmek. Planlama için güvenilir envanter sağlamak. Maliyetlerde stok maliyetleri ve stokm kayıpları nedeniyle oluşacak olan sapmalara engel olmak. İsletmeler için önem arz eden ve maliyet merkezlerinden bir olan depolama ve depo yönetimini ele almayı amaçlayan bu seminerde, bir depo inşaasından operasyonuna kadar…

Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Yazar: admin

Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi Amaç Bu eğitim, araştırma ve geliştirme raporları yanı sıra, denetim ve teftiş elemanlarının yapacakları uygulamalara yönelik yazmaları gereken raporların etkin, verimli, anlaşılabilir, kurum kültürüne uygun şekilde olması ve kurum içi yeknesaklık sağlanabilmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu eğitimde katılımcıya, etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Eğitim tabloların…

Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yazar: admin

Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi Eğitimin İçeriği ve Amacı Esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları anlayıp yorumlamak isteyen orta ve üst düzey yöneticiler katılmalıdır. Kimler Katılmalı Öğrenim ve iş geçmişi olmayan şirket yöneticileri, patronlar, şirket ortakları ile girişimcilere temel finans bilgilerini sunmak, şirketlerde yönetim amaçlı kullanılan mali tablolar…

Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Yazar: admin

Eğitimin Amacı Katılımcıların Yöneticilik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini sağlamak Eğitime Kimler Katılmalı Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, kendisini geliştirmek isteyenler Eğitim Yöntemi: Eğitim uygulamalı olarak sürdürülecektir. Yapılacak olan grup çalışmaları/video çekimleri ile katılımcılar kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarını (doğru/yanlış) gözlemleyecek ve irdeleyecekler böylelikle doğru davranış kalıplarını geliştirmelerine…

TEMEL BÜTÇELEME EĞİTİMİ

Yazar: admin

TEMEL BÜTÇELEME EĞİTİMİ Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar Eğitimin Amacı : İşletmelerin Bütçe ve Finans dışında kalan bölüm yöneticilerine, ve benzer konumlardaki diğer katılımcılara, temel bütçe kavramları, bütçeleme süreçleri ve bütçelerin organizasyon, uygulama ve denetim tekniklerinin; uygulamalı bilgiler ve örnekler dahilinde aktarılarak; bir bakış açısı ve perspektif kazandırılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır . Kimler katılabilir : Bütçe…

İŞLETMELERDE BÜTÇE SİSTEMLERİ VE BÜTÇE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

İŞLETMELERDE BÜTÇE  SİSTEMLERİ VE BÜTÇE  YÖNETİMİ  EĞİTİMİ Eğitimin Amacı : Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin…

MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğru olarak yorumlanması; işletme faaliyetlerinin ve işletme performansının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan mali tablolarda sunulan finansal bilgiler, hem sürdürülebilir büyüme anlamında yönetim kararlarına ışık tutarken, işletme kaynaklarının doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesi anlamında önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. Bu eğitim kapsamında, işletme yöneticilerinin; Muhasebe…

FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Yazar: admin

FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ Eğitim İçeriği İşletmelerde Finansal Sistem. Temelleri, Yapısı ve İşleyişi Finansal Yönetim ve Finansal Planlama Finansal Bilgi Veri Tabanı ve Finansal Raporlama Sistemleri Makro Ekonomik Göstergeler ve Finansal Analiz. Ekonomik geleceğin yorumlanması Enflasyon, Devalüasyon, Yatırım ve istihdam Göstergeleri GSMH ve GSYH ile ilgili değerlendirmeler Ödemeler Dengesi, Kamu Bütçesi ve Maliye…