Kendi İşini Kurmak İsteyen Girişimcilerin Liderlik Özellikleri

eğitim notunu indir

 

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ 
Girişimcilik Ders Notları

KOBİ’ ler
KOBİ’ ler, işletmelerin çalıştırdıkları işçi, ciro ya da sabit sermaye gibi faktörlere göre gruplandırılmaktadır.
KOSGEB’e göre;
1-9       : Mikro-Ciro<1.000.000 YTL

10-49 : Küçük-Ciro<5.000.000 YTL

50-249 : Orta-Ciro<25.000.000 YTL

250+ : Büyük işletme-Ciro>25.000.000 YTL
KOBİ’ lerin tanımlanması ve gruplandırılması, KOBİ‘ lerin en serbest ekonomi ortamlarında bile çeşitli desteklerden yararlanması için gereklidir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

◦Toplam işletme içindeki oranı % 99.89
◦Toplam istihdam oranı  % 67
◦Toplam yatırım oranı   % 30-40
◦Toplam ihracat oranı   % 10
◦Toplam krediler içinden aldığı pay % 8

SSK Kayıtları Esas Alınmıştır

KOBİ’ler
KOBİ’ ler desteklenmeli ve sayıları artmalıdır çünkü;

◾ En kolay istihdam yaratma yoludur.
◾ Kriz dönemlerine en dayanıklı sektördür.
◾ Dinamiktirler, ekonomiye canlılık kazandırırlar.
◾ Değişen pazara hemen uyum gösterirler.
KOBİ’ ler
KOBİ’ lerin Avantajları

◦Gelişen ekonomilerde, pazardaki küçük gelişme  adımları ancak KOBİ’ ler tarafından verimli değerlendirilir.
◦Esnektirler ve talep değişimine çok hızlı uyum gösterirler.
◦Gider kalemlerinin sabit kısmı küçüktür ve bu nedenle dayanıklıdırlar.
◦İşletme içi bürokrasi azdır, kararlar hızlı alınır.

KOBİ’ ler
KOBİ’ lerin Başarısızlık Nedenleri
KOBİ’ lerin %80-60 arası ilk beş yılda kapanmaktadır. Bu nedenle öncelikle ilk beş yıl büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye’deki işletmelerin ortalama yaşı 8,4’tür.Bu dönemde genel olarak karşılaşılan sorunlar şunlardır:

◾Yeterli ve sürekli bir yönetim kurgusunun oturtulamayışı,
◾İşletme sermayesi sorunları,
◾Dönemsel ekonomik krizler,
◾Nakit akış sorunları,
◾Rekabet,
◾Kuruluş yeri sorunları,
◾Büyük sanayi ya da pazara entegrasyon sorunları,
◾Devlet ile çalışma zorlukları,
◾İşletmecilik sorunları,

KOBİ’ler
Türkiye’de Girişimcilik

•Bugün Türkiye’de yaklaşık 2,000,000 adet işletme bulunmaktadır. Bu işletmeler içinde mikro ölçekli işletmeler % 96,32, küçük ölçekli işletmeler % 3,09 ve orta ölçekli işletmeler % 0,48’dir. Tüm işletmelerin %99.89’u KOBİ tanımına girmektedir. Türkiye’deki işletmelerin ortalama ölçek büyüklüğü 3,5 kişidir.
Türkiye’de Girişimcilik

•Ülkemizin çalışma hayatını, işgücü sayısını ve işgücünün özelliklerini incelediğimizde de ilginç büyüklüklerle karşılaşmaktayız:
•Toplam nüfusumuzu, 12 yaş ve altındakiler, işgücüne dahil olanlar, işgücüne dahil olmayanlar olarak üç gruba ayırırsak:

◾23 milyon kişi işgücüne dahil değildir:
◾12 milyon ev kadını
◾5.5 milyon öğrenci
◾2.5 milyon emekli
◾3.0 milyon özürlü ya da yaşlı
bu grubu oluşturmaktadır.
Türkiye’de Girişimcilik

•16 milyon kişi 12 yaş ve altındadır ve çalışma hayatının teorik olarak dışındadır.
•21.6 milyon kişi aktif olarak işgücü durumundadır.

•Çalışan nüfusu çeşitli faktörler altında incelersek şu tür sonuçlara ulaşmaktayız. İşgücünü sektörlere göre ayırdığımızda,

◾Tarım’da 10.6 milyon,

◾Sanayi’de 4.5 milyon,
◾Hizmetlerde 6.5 milyon kişinin
çalıştığını görmekteyiz.
Türkiye’de Girişimcilik

Çalışan nüfusun gelir şekillerine baktığımızda ise:

•7 milyon kişinin maaşlı çalıştığını,
•2 milyon kişinin mevsimlik işçi olduğunu,
•1.2 milyon kişinin işveren konumunda olduğunu,
•5.2 milyon kişinin kendi hesabına çalıştığını,
•6.2 milyon kişinin ise ailede ücretsiz işçi olduğunu görmekteyiz.
Türkiye’de Girişimcilik

•Yani ülkemizde 7 milyon kişi maaşlı, yaklaşık 6.5 milyon kişi ise kendi işinde çalışmaktadır.
•Tüm bu rakamlar ülkemizde istihdam yapısı içinde kendi işine sahip olmanın, kendi istihdamını sağlamanın çok yaygın olduğunu   göstermektedir.

Kurulan İşlerin Başarı Oranları

•Dünya’da yeni kurulan işyerlerinin ilk 5 yıl içinde ayakta kalma oranı % 20 ile % 40 arasında gerçekleşmektedir.
•Ülkemizde de  TUİK tarafından imalat sanayinde çalışan sayısı 10 kişiden fazla olan işyerleri bazında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ilk 5 yıl sonunda ayakta kalma oranı % 40 civarındadır.

•İşyerlerinin ölçeği küçüldükçe kapanma oranları Dünya’da da ülkemizde de artmaktadır.