Sertifika Programının Tanımı

Modül 1 : Satınalma Yönetimi ve Teknikleri (2 gün)
Modül 2 : Depo ve Stok Yönetimi (2 gün) 

Modül 3 : Malzeme Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (2 gün)

Sertifika programı toplam süresi : 6 gün

 

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Lojistik, Satış, Pazarlama, iş geliştirme, proje, nakliye, operasyon, müşteri ilişkileri, depo birimlerinde görev yapan çalışanları ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri kapsamaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

Modül 1 : Malzeme Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (2 gün)

1. Gün

2. Gün

 • Temel lojistik faaliyetler

 • Lojistik yönetimi tanımı, önemi, organizasyondaki Yeri

 • Lojistik yönetimi’nin bileşenleri-müşteri hizmetleri, talep tahminleri, üretim planlaması, stok yönetimi, lojistik iletişimi, malzeme yönetimi, sipariş işleme ve ambalajlama konusunda temel yaklaşımlar.

 • Lojistik maliyetleri (müşteri hizmetleri, nakliye, aktarma, depolama maliyetleri, elleçleme, sipariş işleme / bilgi sistemleri, sipariş, getirim, stok taşıma maliyetleri, işçilik, enerji, kayıp ve hasar, teknolojik eskime, iade yönetimi, vb görünür görünmez maliyetler)

 • Lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımını nasıl oluşturabiliriz? Stratejik kararlar ve bu kararların uygulamaya alınma yöntemleri.

 • Lojistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti(taraf) lojistik kavramı(3PL)

 • Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi

 • Stratejik lojistik planlama ve geleceğe dönük lojistik fırsatlar, stratejik planlamada lojistiğin önemi, genel lojistik stratejileri, toplam kalite yönetimi (TKY), tam zamanında müşteri taleplerini yanıtlamaya yönelik üretim/dağıtım (modified just-in-time), dinamik-etkin davranış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (customer relationship management-CRM) etkin tüketici yanıtı (efficient customer response-ECR), küresel lojistik, lojistik uygulamalarda verimlilik artışı sağlanması, lojistik bilgi sistemleri, dış kaynak kullanımı (outsourcing), 4. taraf lojistik hizmet şirketleri (fourth party logistics), ortaklıklar, stratejik anlaşmalar,  teknoloji,

 • Lojistik bilgi sistemleri geleneksel bilgi akışı, bilgi tabanlı lojistik ve ürün akışı, dağıtım kanalı akışı, tedarik zinciri akışı, elektronik veri değişimi(EDI-electronic veri interchange), geleneksel metotlarla EDI, bilgi işlenmesi ve işlenen bilgilerin karar ve işlem otomasyonuna aktarılması. Sanal ortamda ticaret (e-commerce)

 • Etkin lojistik organizasyonu (uyumlu lojistik organizasyonunun elemanları, organizasyon yapılarının temel türleri, lojistiğin koordinasyonu, matris organizasyonlarda lojistik). Bu organizasyon yapılarından genel olarak beklentiler.

 • Lojistik organizasyonunun etkinliğinin ölçümü ( lojistik performansı kontrol yöntemleri). Amaç ve sonuç arasında gereken bağlantıların kurulması,

 • Tedarik zinciri yönetimi ( tedarik zinciri yönetim-TZY- anlayışı, TZY’nin temelindeki süreç vizyonu, müşteri ilişkileri yönetim süreci, tedarik zincirinin analizi) TZY’nden beklenilen standart faydalar. Bu faydaları sağlama amacına yönelik olarak tasarlanması gerekenler.

 • Lojistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması ( depo yerlerinin seçimi, rut planlama, en kısa yol problemi). Sıkışan pazarda, üretici ile müşteri arasında en kısa yol/en kısa zaman amacının önemi ve sağlanması. Artan rekabet ortamında dağıtım planlamasında gerçekleşen değişiklikler. Zorlayıcı nedenler, maliyet düşümlerinde temel yaklaşımlar.

 • Dağıtım kanalı gereksinimlerinin belirlenmesi (DRP) ve dağıtım kaynaklarının planlanması, tüketim taleplerinin takibi, değerlendirilmesi ve Pazar verilerinin değerlendirilmesi, müşteri davranışlarının yorumlanması.

Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı

 • Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi, süreçlerin tasarlanması Bu yolla elektronik alt yapı ve programların sistemim uyumlu olarak çalışmasının sağlanması. Performans ölçütlerinin belirlenmesi, karar standartlarının performans değerlendirilmesine olabilecek etkileri.

 • Dördüncü parti(Taraf) lojistik(4PL) kavramı

Modül 2 : Satınalma Yönetimi ve Teknikleri (2 gün)

1. Gün

2. Gün

 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları

 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.

 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?

 • Temel satın alma süreci.

 • Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.

 • Satın almanın lojistik ile ilişkileri.

  • Stok maliyetine giriş.

  • Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.

 • Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.

 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. Çeşitli organizasyon uygulamaları.

 • Satın alma bölümünün organizasyonu.

 • Satın almanın kalite sorumluluğu.

 • Tedarikçi çeşitleri.

  • Tek satıcı

  • Çok satıcı

 • Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları.

  • Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Toyota çalışma modeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.

  • Malzeme bazında çok tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.

 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.

  • Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin olası sonuçları.

  • Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.

  • Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.

  •  Tedarikçi seçimi.

  • Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.

  • Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.

  • Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.

 • Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi konusunda öncelik sıralaması yapılması: Pareto analizi.

 • Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi performansını nasıl etkileyecektir?

  • Profesyonel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri

  • Satın alma mesleğinde profesyonellik ve özel yaşam iç içedir.

 • Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır?

 • Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.

 • Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.

 • Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.

 • Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.

  • Yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması önündeki engeller.

  • Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller.

  • Yeni eğilimler; sabit olduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve kolay projeksiyon yapabilme avantajları.

  • Bütçe yapılabilmesinin temel çıkış noktası : bütçe verilecek olan hedeflere göre hazırlanmalıdır.

 • Satın alma performansının ölçümü.

  • Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları

  • Hangi kriter doğru olabilir?

 • Satın almada maliyet düşürme yöntemler.

  • Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?

  • Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.

 • Satın almada toplam kalite yönetimi.

 • Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları.

Modül 3 : Depo ve Stok Yönetimi (2 gün)

1. Gün

2. Gün

 • Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?

 • Depo ve depocunun önemi

 • Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri

 • Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş

 • Sıfır hatalı stok yönetimi

 • Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)

 • Güvenli çalışma

 • Deponun iç organizasyonu

 • Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?

  • Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)

 • Depo yerinin seçimi

 • Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı

 • Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş

 • Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri

  • Aktarma standartları

  • Hacimden yaralanma standartları

  • Performans ve kontrol raporları

  • Maliyet planlaması

  • Maliyet tasarruf yöntemler

 • Depo verimlilik esasları ve hesapları

 

 • Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları

 • Adresleme teknikleri

 • Mal hareket şekilleri

  • FİFO-LİFO

  • KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi. JIT Modeli.

  • JIT’e farklı bir yaklaşım

 • Depo projelendirme esasları

 • Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri

 • Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları

 • İstif makinelerinin kullanımı

  • istif makinelerinin kullanımında TPM’nin yeri.

  • TPM’nin önemi

 • Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı

 • Temel depolama prosedürleri

  • Stok sorumluluğu

  • Sorumluluk analizi

  • Kabul prosedürü

  • Sevkiyat prosedürü

  • Depolama dökümanlar

  • Talimatlar

 • Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları

 • Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi

 • Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar

 • Malzeme kodlama sistemleri

 

 

OPSİYON

Yukarıda içerikleri verilen 1-2 ve 3ncü modülden birinin yerine aşağıdaki Üretim planlama ve Stok yönetimi modülünü de katılabilirsiniz.

 

Modül 4 : Üretim Planlama ve Stok Yönetimi (2 gün)

1. Gün

2. Gün

 • Üretim sistemleri, üretim planlama ve kontrol, klasik ve çağdaş üretim sistemleri, itme ve çekme esaslı sistemler

 • Satış tahminleri. Gerçekçi satış tahmini yapılabilir mi? Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yapısı,

 • Yatırım ve kapasiteye bağlı toplu üretim planlama (uzun vadeli planlama)- taşıma tasarım modeli, doğrusal programlama modeli, değişmesi olası şartların planlama kapsamına alınması, öngörülere dayalı modeller,

 • Kapasite verileriyle standart temel üretim programının oluşturulması (standart plan). Gerçekçi üretim programının oluşumu ve değişen Pazar şartlarına bağlı kaba kapasite kullanımı planlaması (RCCP)

 • Talebe bağımlı stok yönetimi: malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi (MRP ve MRPII)

 • Kapasiteden bağımsız, talebe dayanan stok sistemleri, azami stok seviyesi, emniyet stok seviyesi, değişken stok seviyesi tanım ve kullanımları. Stok devir hızı değişkeninin devreye alınması. Birim üzerinde oluşan bu değerlerin genel stok ve stok maliyetleri ve işletme stok devir hızının hesaplanması konusunda yaklaşımlar,

 • Stok kalemleri için PARETO analizi. Yönetimin temel alması gereken temel verilerin tespiti,

 • Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yöntemi konusunda oluşturulabilecek olan yaklaşımlar. Stok maliyetleri bileşenlerinin tanımlanacaktır. Detaylı olarak analiz edilecek, incelenecek ve kullanılması kullanımı konusunda çeşitli yaklaşımlar sunulacaktır.

 • Stok kontrol yöntemleri (KLASİK YÖNTEM-JIT-MODİFİYE JIT)

 • Kurumsal kaynakların planlaması (ERP)

 • Üretim ve satın almada uygun parti hacimlerinin belirlenmesi (parti büyüklüğü tespiti). Kapasite zorunlulukları, Pazar zorunlulukları, ürün zorunlulukları, ticari zorunluluklar. Uygun parti hacimlerinin yakalanamadığı durumlarda hedeflerin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar.

 • Kapasite ihtiyacının çıkartılması (CRP)

 • Hat dengeleme, metot mühendisliği. İstasyonların tespitleri, eleman sayılarının tespitleri, araç v gereçlerin tespitleri.

 • Makine yükleme, iş sıralama ve üretim programı (kısa-orta-uzun vadeli planlama) oluşturma

 • İstasyon, makine, araç gereç ve insan gözlemleme, iş etütleri, zaman etütleri

 

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

 2. Sertifika
  Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza sertifika verilmektedir.
  Katılımı yeterli, eğitim başarı ortalaması % 70’in üstünde olanlara “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.
  Katılımı yeterli olan ancak eğitim başarı ortalaması % 70’in altında olanlara tarafından “Katılımcı Sertifikası“ verilmektedir.

 3. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 4. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 5. İndirim Koşulları
  Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
  Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15
  Aynı firmadan 6`dan fazla kişi katılımında %20
  Bireysel katılım için bilgi isteyiniz.
 6. Eğitim Saatleri
  10.00-17.00

 7. Eğitim Yeri
  The Green Park Otel- Taksim İstanbul

 

Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki formu doldurarak kontenjan hakkında bilgi alınız.

Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak ve ön kayıt için aşağıdaki formu doldurun.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz