Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, motor (otomotiv)meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Motor (Otomotiv) meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzey-lerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretimprogramları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Motor (otomotiv) öğretmeni, bu program çerçeve-sinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye,laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanı-lan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerin-de çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerinbaşarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alaraköğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarınınçözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililererehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları sap-tar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğugünlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğren-cilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Çalışma Alanları
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında otomotiv (motor), gemi makineleri, iş makineleri, uçak bakı-mı teknisyenliği, motor yenileştirmeciliği oto-motor tamiri, dizel motorları yakıt pompa ve enjektörayarcılığı, ön düzen ayarcılığı, oto boyacılığı, oto elektrikçiliği branşlarında ders verebilirler. Özelsektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler.