SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ TÜRKÇE / İNGİLİZCE

1

SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ
I- Tarafları

1. … (kısaca Alıcı yazılacaktır.)
Adresi

2. … (kısaca Satıcı yazılacaktır.)
Adresi

II- Konu

Yeni ve kullanım amacına uygun vasıflarda ve birinci sınıf mühendislik ürünü olarak ve ekteki teknik özellikleri haiz makinenin satımıdır.

Satıcı, makine performansı için taahhüt ettiği üretim performansında görülebilecek her türlü aksama, eksiklik ve düşüklükten sorumludur.

Satıcı, gerekli parçaların bedelsiz olarak değiştirilmesi dahil makinenin işletmeye alınmasından itibaren 1 (bir) yıllık bedelsiz garanti süresini kabul ve taahhüt etmiştir.

III- Ticari Koşullar

19. Mal bedeli, açılacak akreditifle aşağıdaki koşullarda ödenecektir;
a) Toplam mal bedelinin %80’i, yükleme vesaiki ibrazında,
b) Toplam mal bedelinin %10’u, makinanın işletmeye alındığını gösteren ve tarafların imzalarını havi İşletmeye Alma Formu’nun ibrazında,
c) Bakiye %10 ise, makinanın full (tam) kapasite çalıştığını gösteren ve Alıcının imzalamış olduğu Performans Formu’nun ibrazında.

20. Sözleşme konusu makine Alıcı’nın … adresindeki işyerine … tarihinde teslim edilecektir.

21. Makine, Alıcıya, gerekli aksam, ekipman ve yedek parçalarıyla birlikte, tek yüklemede sevk edilecektir. Makinenin parsiyel yüklemesi ve sevkıyatı, Alıcının bu konuda vereceği yazılı izne bağlıdır. Yazılı bir izin olmaksızın, makinenin parsiyel yüklemesini ve sevkıyatını kabul edip etmemekte Alıcı serbesttir.

22. Makinanın mekanik, elektrik ve elektronik montajı, Satıcının yetkili montörü tarafından yapılacaktır. Montörün ücret ve giderleri de sözleşme bedeline dahildir. Şayet montör, Satıcı tarafından taahhüt edilen montaj süresinden daha fazla kalacak olursa, tüm otel giderleri ve fabrikaya geliş gidiş masrafları, Satıcı tarafından ödenecektir. Montörün, bu montajla ilgili işinin ehli olması ve yetkinliği Satıcı tarafından Alıcıya garanti edilmiştir. Montör, Alıcının işyeri kurallarına aynen uymakla yükümlüdür ve fabrika sahasında Alıcı şirket politikası gereği sigara içemez.

23. Sözleşme konusu makinanın montajı makinanın Alıcıya tesliminden itibaren … günde tamamlanacaktır. Makinanın işletmeye alınması, anılan montajın tamamlanmasından itibaren … günde tamamlanacaktır. Satıcı, kendisi tarafından bildirilen bu montaj ve işletmeye alma tarihlerine titizlikle uyacaktır. Montaj ve işletmeye alma süreleri içerisinde, Satıcı, Alıcının bu makinaya tahsis ettiği teknisyen ve operatörlerin eğitimini de tamamlayacaktır.

24. Maldaki hasar teslim ile alıcı ’ya geçer.

25. Satıcı maldaki tüm ayıplar nedeni ile sorumludur. Alıcı, ayıp nedeni ile malı 2 aylık bir süre içinde muayene etme ve bir yıl içinde ihbar ve dava açma hakkını haizdir. Gizli ayıplardan dolayı Alıcının ihbar süresi iki yıldır. Malın fatura ve irsaliyelerinin ihtirazi kayıt dermeyan edilmeksizin alınması, malın ayıpsız teslim alındığı anlamına gelmez.

26. Aşağıda yazılı nedenlerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde Satıcı, ….-ABD doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Cezai şart, Satıcıya ödenecek mal bedelinden, ayrıca bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın, mahsup edilebilir. Bu yükümlülüklerden herhangi birinin Satıcı tarafından ihlali halinde, Alıcı cezai şart miktarını aşan bir zarara uğrarsa, Satıcı, Alıcının her türlü işletme ve ticari kayıplarını tazmin etmeyi kabul eve taahhüt etmiştir. Buna ilişkin talep yönünden Alıcının Satıcının kusurunu ispat yükümlülüğü olmayıp, sorumluluktan kurtulmak için, Borçlar Kanununun genel hükümlerine uygun olarak Satıcı, söz konusu borca aykırı davranıştan dolayı sorumlu olmadığını ispat ile yükümlüdür;
a) Makinanın geç yüklenmesi,
b) Makinanın parsiyel yüklenmesi,
c) Montaj ve işletmeye alma sürelerinde olabilecek gecikmeler,
d) Montörün, hatalı ve/veya yetkin olmayışı nedeniyle makinanın arızalanması, hiç veya arzu edilen şekilde çalışmaması,
e) İşletmeye alındıktan sonra, makinanın Satıcı tarafından taahhüt edilen üretim performansını gösterememesi,
f) Satıcı’nın ilgili mevzuattan doğan veya işbu sözleşme ile taahhüt edilen borçlarından herhangi birini ihlal etmesi veya garanti sorumluluğunun kapsamına giren hususlardan birinde herhangi bir aksaklığın ortaya çıkması.

27. Satıcının ilgili mevzuattan doğan veya işbu sözleşme ile taahhüt edilen borçlarından herhangi birini ihlal etmesi veya garanti sorumluluğunun kapsamına giren hususlardan birinde herhangi bir aksaklığın ortaya çıkması halinde, Alıcı işbu sözleşmeye göre ifa ile yükümlü olduğu semen ödeme borcunu yerine getirmekten, borcun ihlaline son verilinceye, bu yüzden doğan cezai şart ödeme yükümlülüğü yerine getirilinceye ve doğan zararları karşılanıncaya kadar kaçınabilir. Alıcının, cezai şart ve aşan zararı tazmin talebi ile bu borcunu takas etme hakkı saklı bulunmaktadır.

IV- Diğer Hususlar

12. İhtilaf vukuunda Türk hukuku uygulanacak olup Kayseri mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

13. İhtilaf vukuunda Alıcının defter kayıt ve belgeleri HUMK 287.maddesi gereğince yegane delildir.

14. Değişiklikler 30 gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar hukuken geçerli bir tebligatın her türlü hukuki sonuçlarını doğurur.

15. Bu sözleşme tarafların kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların leh ve aleyhinde hüküm ifade eder.

16. Bu sözleşme ancak tarafların yetkililerinin yazılı anlaşmaları ile değiştirilebilir.

17. Bu anlaşmada yer alan bir hakkın kullanılmaması feragat edildiği anlamına gelmez ve gelecekte kullanımına engel teşkil etmez.

18. Bu sözleşme ile ilgili tüm vergi, resim, harç ve masraflar taraflarca ½ oranında ödenecektir.

İşbu sözleşme …/…/… tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

Alıcı-Satıcı

İNGİLİZCE SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

1- PARTIES

SELLER: (full name and address)
BUYER: (full name and address)

2- SUBJECT

Seller and Buyer have concluded this Agreement for sale of machinery described below in Article 3.

3- DESCRIPTION OF THE MACHINERY

(Detailed technical information about the machinery)

4- DELIVERY AND INSTALLATION

4.1 Delivery of the goods, which shall be made on the following dates: …………

4.2 Time is of the essence of this Agreement and Seller undertakes to strictly comply with the erection and commissioning schedule. (Penalty for late delivery, delays in erection, commissioning or training may be inserted)

4.3 Seller undertakes to complete the installation, erection and commissioning of the machinery pursuant to following work plan: (detailed information about the procedure)

4.4 Seller undertakes to train the employees assigned by the Buyer pursuant to the following schedule:………………..

4.5 Seller undertakes to send experts for mechanical, electrical, electronical erections and Buyer is authorized to request replacement of such expert. However, the right of the Buyer to request replacement shall not in any way decrease the liability and guarantee of the Seller to send a competent expert for this particular assignment.

5- PRICES AND PAYMENT

5.1 The total value of the machinery including the actions stated in Article 4 of this Agreement is ……………….and will be paid pursuant to following schedule. (Prices and payment terms will be set forth in this article).

5.1.1 …% of the value against shipping documents (this may change pursuant to payment terms)
5.1.2 …% of the value after commissioning against signing the commissioning form by both parties, (commissioning form must be attached)
5.1.3 …% of the value after the full functioning of the machinery against the execution of the performance form by the Buyer. (performance form must be attached)

5.2 All taxes, duties, fees or charges including but not limited to bank fees and charges belong to the Seller unless specified otherwise in this Agreement.

5.3 Seller is hereby authorized to apply payments received from Buyer first to amounts due under any order given by the Buyer including any accrued interest.

6- SPECIFICATIONS AND WARRANTIES

6.1 Seller hereby undertakes to the Buyer that the machinery shall conform to the following specifications and will be free from any defects in materials and workmanship: (Describe the specifications and warranties of the machinery in detail)

6.2 Seller hereby expressly warrants to the Buyer fitness of the machinery for intended use of the Buyer. (Describe intended use of the machinery)

6.3 The guarantee period for free replacements and defected parts is …………. Seller shall provide maintenance service for a period of ……….. years following acceptance of the machinery by Buyer.

6.4 If Buyer discovers any defects in the machinery or in its functionality, it shall notify Seller accordingly. Seller shall take all actions to eliminate such defects immediately and such actions shall include sending a technician, replacement of the defected part and repairment of the machine. All costs related to such actions shall be borne by Seller.

6.5 Seller shall indemnify Buyer and hold it harmless from and against any liability, expense, damage, cost or claim asserted by any person arising from or in connection with a breach of the warranties made by Seller.

7- CLAIMS

7.1 Buyer is entitled to but under no obligation of inspecting the machinery at the delivery point or thereafter. Failure of Buyer to inspect shall not constitute as acceptance of the machinery.

7.2 Any and all claims regarding the machinery for compensation of damages, replacement and defects shall be made by Buyer in writing.

8- AMENDMENTS

This Agreement may be amended only in writing signed by both parties.

9- FORCE MAJEURE

With respect to this Agreement Force Majeure situations are limited to the following: earthquake, storm, flood and war.

10- NON WAIVER

No course of dealing of failure of either party to strictly enforce any term, right or condition of this Agreement shall be construed as a waiver of that term, right or condition.

11- NOTICES

All notices required or permitted under this Agreement shall be in writing and addressed to the above mentioned addresses of the parties.

12- APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed and construed by Turkish law and Istanbul courts shall have exclusive jurisdiction in any disputes regarding this Agreement.

Seller                                                                                                    Buyer

Date :                                                                                                   Date :
By :                                                                                                       By :
Signature:                                                                                         Signature:

Attachments:

Share.

1 Yorum

Leave A Reply