Serbest Muhasebeci – Mali Müşavir

TANIM 

İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder, Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler, Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler, Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar, Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar, Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler, Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir, Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar, Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar, Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlar,ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.). 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, hesap makinesi, Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar, Çeşitli kırtasiye malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Serbest muhasebecimali müşavir olmak isteyenlerin; Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine, Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip, Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan, Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Serbest MuhasebeciMali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi dairelerinin personeliyle, Sosyal Sigortalar kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest MuhasebeciMali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler, Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları, Yukarıdaki yazılı alanlarda yüksek lisans eğitimi veren fakülteler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest MuhasebeciMali Müşavir adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest MuhasebeciMali Müşavir yanında 2 yıl çalışarak yaparlar. 
Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler. Serbest muhasebecimali müşavir adayları 2 yıllık stajın sonunda açılacak olan sınava girmeye hak kazanırlar. Ancak bunun için aday meslek mensubunun, yanında staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Yapılan sınavda her konudan 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen değerlendirme not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Serbest muhasebeciMali Müşavirler kendi özel bürolarında ve denetim şirketlerinde çalışabilirler. 
Avrupa Birliğine kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin MESLEKTE İLERLEMEleri yeminli mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Bunun için 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışması, yeminli mali müşavirlik sınavını kazanması ve ruhsatını alması gerekmektedir. 

BENZER MESLEKLER: 

Bankacı, Sigortacı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Serbest MuhasebeciMali Müşavir adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar. Serbest MuhasebeciMali Müşavirler, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler. Her Serbest MuhasebeciMali Müşavirin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri, işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.