Su Ürünleri Mühendisi

TANIM
Deniz ve içsu kaynaklarının oseanolojik ve limnolojik özelliklerinin tespiti, bu alanların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, su ürünlerinin üretimi, yetiştirilmesi ve sağlığı ile biyoteknolojik uygulamalarla yeni endüstriyel ürünleri geliştirip sektöre kazandıran kişidir.

GÖREVLER
• Deniz ve içsu kaynaklarının genetik ve biyoçeşitliliğin tespiti ve koruma alanlarının geliştirilmesi
• Ekonomik önemi olan su ürünlerinin stoklarının tespiti ve sürdürülebilir balıkçılık tekniklerinin geliştirilmesi ve balıkçılık yönetimi
• Balıkçılık Ekolojisi
• Nesli azalan türlerin korunması ve izlenmesi
• Kirleticilerin deniz ortamına ve canlılara etkisinin tespiti, içsu ve deniz bakteriyel çeşitliliğinin belirlenmesi
• İçsu kaynaklarında Hasas Alanların tespiti,
• Su kaynakları için yönetim modellerinin geliştirilmesi
• Göl, içme suyu rezervuarları ve lagünar alanlarda ortaya çıkan algal toksinler, yönetimi ve giderimi
• Su Kirliliğinin tespitinde mikroçip kullanımı
• Göl, lagün ve akarsu restorasyonu
• Biyosidal ürünlerin akuatik ortam etkileşimi
• Algal Biyoteknoloji
• Biyomagnifikasyon
• Deniz ve içsularda ortaya çıkan İstilacı türlerin tespiti ve yönetimi
• İklimsel değişimin su kaynakları üzerine etkisi,
• Kirleticilerin besin zinciri ve besin ağı üzerine etkileri,
• Başta Hidroelektrik Santraller olmak üzere akarsulara yapılan yapıların su ortamına etkilerinin belirlenmesinde
• Su ürünleri üretim tesisi planlama ve dizaynı,
• Deniz ve tatlı su türlerinin yetiştiriciliği ve yönetimi
• Yetiştiriciliği yapılan balık türlerinde balık besleme, yem teknolojileri ve canlı yem üretimi
• Yetiştiriciliği yapılan türlerde triploid ve gen transferi,
• Doğa dostu su ürünleri üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve sektöre kazandırılması
• Endüstriyel Akvaryum ünitesi dizaynı
• Ülkemizde üretimi yapılan deniz ve tatlı su balıkları ve kabuklu su ürünlerinde ortaya çıkan hastalıkların etkenlerinin araştırılması, teşhis, tedavisi konularında
• Balıkçı teknelerinin kontrolü
• Su ürünlerinde işleme ve muhafaza teknikleri
• Su ürünlerinde raf ömrünün, kalitesinin ve güvenliğinin artırılması,
• Su ürünlerinde duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin değerlendirilmesi,
• Su ürünleri tüketiminin artırılması yönünde tüketici bilincinin oluşturulması,
• Su ürünleri perakende satış koşullarının değerlendirilmesi, yeniden yapılanması ve kalite güvence sistemleri
• Su ürünlerinin hazır yemek teknolojisinde kullanımı, yeni ürünlerin ve lezzetlerin geliştirilmesi,
• Su ürünleri atıklarının değerlendirilmesi, etiket bilgilerinin belirlenmesi
• İşleme teknolojilerine dayalı yeni ürünlerin geliştirilmesi

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Analiz cihazları, Sahada kullanılan ekipmanlar, Laboratuar cihazları, Kontrol sistemleri ve bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
• Doğayı ve özellikle su ortamını seven, doğal kaynakların korunması duyarlılığına sahip,
• Akademik yeteneğe, analiz ve sentez yapabilme yetisine sahip,

• Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme gücüne sahip,
• Sorumlu, üretken, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Su Ürünleri Mühendisleri ilgili bürolarda çalıştıkları gibi sık sık ekolojik sorunların yaşandığı su ortamlarına ziyaret yaparlar. Ayrıca su ürünlerinin yetiştirildiği, avlandığı ve işlendiği bütün ortamlar ile bununla ilişkili laboratuvarlarda çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Su Ürünleri Fakültesi mezunları bugün ülkemizin su kaynaklarının korunması ve sudan sofraya sağlık sorumluluğu içinde çeşitli bakanlıklarda, kamu kurumlarında ve özel sektörde önemli görevler üstlenmektedir. Ülkemizde su ürünleri sektörünün oluşmasına ve gelişmesine en büyük katkıyı yapan mezunlarımız, su ürünlerinin üretilmesi, avlanması, işlenmesi ve tüketiciye kazandırılmasında da lider rolü oynamaktadırlar. Mezunlarımız,
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde
• Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, İl Özel İdare’leri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Taşra Teşkilatları, Belediyeler ile ÇED hazırlama bürolarında mühendis olarak
• Üniversitelerde akademisyen olarak
• Balık üretim tesisleri, kuluçkahaneler, yem fabrikaları, işleme ve paketleme tesisleri, su ürünleri kooperatifleri ile akvaryumhaneler gibi su ürünleri sektörünün tüm alanlarında projelendirme, sigorta ekspertizliği, danışmanlık, yönetim ve pazarlama aşamalarında
• Milli Eğitim Bakanlığı Denizcilik Meslek Liselerinde Öğretmen olarak görevler üstlenmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı Su Ürünleri Fakültelerinin “Su Ürünleri Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
İlgili bölümler liseden sonra ÖSYM Kontenjan Kılavuzunda belirtilen MF2 puan türü ile öğrenci almaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
ÖSYM Kontenjan Kılavuzunda belirtilen MF2 puan türü ile öğrenci almaktadır. Öğrencinin, dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlaması ve mezun olabilmesi için en az 240 AKTS krediyi en az 2.00 AGNO ile tamamlaması ve staj ve bitirme tezi gibi tüm gereklilikleri yerine getirmiş olması gerekir, öğrenciye lisans diploması ve “SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ” ünvanı verilir. Diğer su ürünleri fakültelerinden farklı olarak İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde bir yıl süreli öğretim süresine dahil olmayan “Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
Su ürünleri lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin “Çift Anadal Programı” ilgi duydukları başka bir alanda ayrı bir lisans diploması, “Yandal” programı ile de sertifika alması mümkündür. Yapılan ikili anlaşmalar ile ERASMUS ve MEVLANA değişim programları dahilinde yurt dışı kurumlarda, FARABİ değişim programı ile de yurt içi kurumlarda öğrenimlerinin bir kısmını veya staj çalışmalarını sürdürebilir.
Öğrenci 4 yıllık eğitimi süresince temel mühendislik dersleri yanında deniz ve tatlı su kaynaklarımızın korunması, su ürünlerinin biyolojisi, anatomisi, fizyolojisi, sistematiği, ekolojisi, yetiştirilmesi, beslenmesi, görülen hastalıklar ve tedavisi, su kirliliği ve kontrolü, balıkçılık ve avcılık teknikleri ve donanımı, su kimyası, besin kimyası, su ürünlerinin işlenmesi ve kalite kontrolü konularında dersler almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle mümkündür. Deniz biyolojisi iç sular biyolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri hastalıkları, su ürünleri avcılığı ve su ürünleri işleme teknolojisi ve kalite kontrolü gibi konularda yüksek lisans eğitimiyle meslekte uzmanlaşmak mümkündür. İşyerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yöneticilik düzeyine kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER:
Balıkçılık teknolojisi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Ziraat mühendisliği, Çevre Mühendisliği

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve bazı kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan faydalanabilirler. Su ürünleri mühendisleri kamu kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfından maaş almakta olup, özel sektörde ise ücret çalışılan işyeri ve deneyime göre değişiklik göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri Su Ürünleri Fakülteleri.